×

เลือกตั้ง 2566 : ขั้นตอนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ‘นอกเขตเลือกตั้ง’

โดย THE STANDARD TEAM
27.03.2023
 • LOADING...
เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สะดวกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และต้องการจะใช้สิทธิที่มี ‘นอกเขตเลือกตั้ง’ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

 

สามารถลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 และใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้

 

เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต

 

ใครที่มีสิทธิ

 

 • ผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

 

การลงทะเบียน

 

 • สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ได้
 • ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
 • กรณีเขตเลือกตั้งใดมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งใหม่ ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้

 

การยื่นคำขอลงทะเบียน

 

 • เขียนรายละเอียดลงแบบคำร้องขอพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นคำขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง
  • ยื่นคำขอด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน)
  • ยื่นคำขอทางไปรษณีย์
  • ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต (หรือทางแอปพลิเคชัน Smart Vote)

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคำขอ

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • แบบคำร้องขอใช้สิทธิฯ

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 และใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

 

เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต

 

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต

 

2 ช่องทาง

  • เว็บไซต์ election.dopa.go.th
  • แอปพลิเคชัน Smart Vote

 

ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

 

ข้อมูลที่บันทึก

  • เลขประจำตัวประชาชน
  • ชื่อตัว ชื่อสกุล
  • วัน เดือน ปีเกิด
  • หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  • เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก)
  • สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

 

วิธีการลงทะเบียน

 

 1. เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ให้เลือก ‘ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง’

 

 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่
  • กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว: ถ้าต้องการเปลี่ยนสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน เลือก ‘ขอยกเลิกการลงทะเบียน’
  • และบันทึกข้อมูล

 

 1. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล
  • ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏถูกต้องหรือไม่
  • ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล เลือก ‘กลับไปแก้ไขข้อมูล’
  • ถ้าข้อมูลถูกต้อง เลือก ‘ยืนยันการบันทึกข้อมูล’

 

 1. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
  • เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising