×

ประวิตร กล่าวถ้อยแถลงเวที UN โชว์วิสัยทัศน์ประเด็นการศึกษา ย้ำไทยเน้นเรียนออนไลน์อย่างครอบคลุม เสมอภาค ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดย THE STANDARD TEAM
20.09.2022
  • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (20 กันยายน) เวลา 04.40 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กันยายน เวลา 17.40 น. ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์ก ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (UN) นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education Summit 2022: TES) ในช่วง Leaders’ Round Tables ซึ่งอยู่ระหว่างสัปดาห์ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (77th Session of the United Nations General Assembly: UNGA 77) เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้นำแต่ละประเทศต่อประเด็นการศึกษาทั่วโลกที่อยู่ในสภาวะวิกฤตและการพัฒนาการศึกษาเพื่อบรรลุสันติภาพ ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยมีสาระสำคัญของถ้อยแถลง ดังนี้

 

พล.อ. ประวิตร กล่าวขอบคุณเลขาธิการสหประชาชาติที่ได้จัดการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา เชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำของแต่ละประเทศได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ซึ่งไทยให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด พื้นฐานสำคัญของการพัฒนากำลังคนและประเทศ โดยได้บรรจุการพัฒนาการศึกษาไว้ในแผนมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้สอน และระบบการศึกษา ผ่านการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างหลักประกันการกลับเข้าสู่การเรียนอย่างปลอดภัยสำหรับทุกคน ด้วยมาตรการที่เหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของระบบการศึกษา

 

พล.อ. ประวิตรกล่าวเพิ่มเติมว่า ความรู้และทักษะที่มอบให้แก่ผู้เรียนนั้น มีความจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต รัฐบาลไทยจึงส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดรับกับความคาดหวังของนายจ้าง โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย รวมทั้งการลดภาระของผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา โดยการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อการส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษาที่เพียงพอ เท่าเทียม ยุติธรรม โปร่งใส และการพัฒนาครูให้สามารถใช้ทักษะการสอนเชิงนวัตกรรม เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ครูสามารถดูแลห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้

 

รัฐบาลไทยส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลใต้ความเป็นศูนย์กลางของผู้เรียน รวมทั้งเน้นการศึกษาออนไลน์อย่างครอบคลุม เสมอภาค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านแพลตฟอร์มที่เปิดให้เข้าถึงได้โดยทั่วไป

 

พล.อ. ประวิตร ยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติและประเทศสมาชิก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการพลิกโฉมการศึกษา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising