×

โพล ‘พระปกเกล้า’ เผย ประชาชนเชื่อมือหมอ รพ. รัฐมากสุด ด้านองค์กรอิสระ ‘ศาลยุติธรรม’ คือที่ 1

08.09.2017
  • LOADING...

     เราคงจะเคยได้เห็นการออกมาเปิดเผยผลสำรวจของสำนักต่างๆ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ‘โพล’ อยู่หลายครั้ง ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ

     ล่าสุดในสัปดาห์นี้ สถาบันพระปกเกล้า จับมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ประจําปี 2560

     โดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และจะนำผลที่ได้ไปพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

     ใช้เวลาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 24 เมษายนถึง 15 พฤษภาคม 2560 (22 วัน) ผ่านการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 33,420 คน

 

 

     มีหลายหัวข้อสำรวจที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหัวข้อที่ใกล้ตัวเราทุกคน เช่น ผลสำรวจการติดตามข่าวสาร ‘การเมือง’ ของประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 80.2% รับทราบและติดตามข่าวสารทางการเมืองอยู่เสมอ ในขณะท่ี 19.8% ระบุว่าไม่ได้ติดตาม

     ขณะเดียวกัน ผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) มากที่สุด 86% รองลงมาคือการพูดคุยกับบุคคลอื่น 28.2%

     ด้านผลสำรวจการทำงานของคณะบุคคล สถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ประชาชนค่อนข้างเช่ือมั่นถึงเช่ือมั่นมากคือ แพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ 86.4% แพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน 85.6% ทหาร 85.1% นายกรัฐมนตรี 84.8% ข้าราชการพลเรือน 82.3% และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 82.1%

     ส่วนอีกหัวข้อที่น่าสนใจคือผลสำรวจความเชื่อมั่นการทํางานขององค์กรอิสระทั่วประเทศ พบว่าประชาชนค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมากคือ ศาลยุติธรรม 83.6% รองลงมาคือศาลรัฐธรรมนูญ 80.3% และศาลปกครองมีสัดส่วนของความเชื่อมั่นใกล้เคียงกันที่ 80.2% ผู้ตรวจการแผ่นดิน 71.8% คณะกรรมการ ป.ป.ช. 70.7% คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน องค์กรอัยการ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในช่วง 60-69%

     สามารถอ่านรายงานผลการสำรวจฉบับเต็มในหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ kpi.ac.th/media/pdf/M8_434.pdf

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising