×

เปิด 6 อันดับพรรคการเมืองที่ได้เงินอุดหนุน ‘มากที่สุด’ ปี 2567

โดย THE STANDARD TEAM
26.01.2024
  • LOADING...

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้เปิดเผยการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองประจำปี 2567 โดยจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

 

ทั้งนี้ มีการคำนวณการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ซึ่งจัดสรรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

  1. จัดสรรเงินกรมสรรพากรตามที่ผู้เสียภาษีประจำปี ระบุไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองตามที่ผู้เสียภาษีระบุไว้

  2. ร้อยละ 20 ของวงเงินจัดสรร ให้จัดสรรตามจำนวนเงินค่าบำรุงพรรคการเมือง

  3. ร้อยละ 20 ของวงเงินจัดสรร ให้จัดสรรเงินตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งสำหรับปีถัดจากปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป

  4. ร้อยละ 20 ของวงเงินจัดสรร ให้จัดสรรตามเงินจำนวนสาขาพรรคการเมือง

 

ทั้งนี้ มีพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 78 พรรค วงเงิน 139,859,956.72 บาท โดย 6 อันดับแรกที่ได้รับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนสูงสุด มีดังนี้

 

 

ภาพประกอบ: กันยกร กาญจนวิไล

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising