×

Travel Bubble ทางรอดของท่องเที่ยวไทยจริงหรือ

07.06.2020
  • LOADING...

Travel Bubble คืออะไร จะเป็นทางออกสำหรับธุรกิจที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติในยุคโควิด-19 ได้หรือไม่ ประเทศต่างๆ รวมไปถึงประเทศไทยมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไร

 

เคน นครินทร์ ชวนคุยในประเด็นการทำ Travel Bubble ก้าวแรกสู่การเดินทางระหว่างประเทศของโลกหลังโควิด-19

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข, นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producer นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Channel Manager & Show Co-Producer เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Creative ภัทร จารุอริยานนท์

Sound Editor เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Video Editor ฐิติกาญจน์ กาญจนภักดี

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Music westonemusic.com

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising