×

Travel Bubble

7 มิถุนายน 2020

Travel Bubble ทางรอดของท่องเที่ยวไทยจริงหรือ

Travel Bubble คืออะไร จะเป็นทางออกสำหรับธุรกิจที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติในยุคโควิด-19 ได้หรือไม่ ประเทศต่างๆ รวมไปถึงประเทศไทยมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไร   เคน นครินทร์ ชวนคุยในประเด็นการทำ Travel Bubble ก้าวแรกสู่การเดินทางระหว่างประเทศของโลกหลังโควิด-19     สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce ผ่านแอปพลิเคชันต่า...

Close Advertising