×

ปฏิรูปศาสนา ต้นกำเนิดศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

31.05.2021
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาย้อนอดีตไปดูจุดเริ่มต้นที่มนุษย์เริ่มใช้แนวคิดแบบมนุษยนิยมในการวิเคราะห์เหตุและผล รู้จักตั้งคำถามต่อสิ่งที่เคยมีในอดีตว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงหรือไม่? จนนำไปสู่ยุคของการตื่นรู้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ และเป็นการปฏิรูปศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ถูกสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

 


ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising