×

กำเนิดอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเชื่อมโลก สู่จุดเริ่มต้น Silicon Valley

09.06.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้ จะพูดถึงพื้นฐานที่นำไปสู่การเกิดอินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรม ‘Start-up’ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด ‘Silicon Valley’ แหล่งกำเนิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำคัญของพัฒนาการโลก สหรัฐอเมริกาจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรบ้าง ในการให้กำเนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อโลกทั้งใบเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

 


 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน
Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี
Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ
Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์
Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน
Channel Admin Intern วินิธา พัฒนกุล
Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์
Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์
Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising