×

เจ้าหนี้ 4 รายของ ‘เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล’ บริษัทย่อย STARK ร่วมกันยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ศาลนัดไต่สวน 18 ธ.ค. นี้

25.10.2023
  • LOADING...
STARK

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เจ้าหนี้ทางการเงินจำนวน 4 รายของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ PDITL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STARK ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ 24/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

 

ต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 PDITL ได้รับสำเนาคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง ฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ซึ่งแจ้งว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าว และกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

ในการนี้ บริษัทได้ชี้แจงสรุปรายละเอียดของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PDITL ดังนี้

 

  1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าหนี้ของ PDITL เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการร่วมกันต่อศาลล้มละลายกลาง (ผู้ร้องขอฯ)

 

  1. ผู้ร้องขอฯ ได้เสนอให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัท อีวายฯ) เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งหากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ PDITL และตั้งบริษัท อีวายฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บรรดาอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของ PDITL จะตกเป็นของผู้ทำแผนที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลตามกฎหมาย

 

  1. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะช่วยให้ PDITL สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับ อีกทั้ง PDITL ยังสามารถประกอบธุรกิจปกติต่อไปได้ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นไป

 

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ PDITL ประการใด บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising