×

JKN พลิกขาดทุนกว่า 2 พันล้านบาท ผู้บริหารเชื่อ ธุรกิจเดินต่อได้อีกอย่างน้อย 12 เดือน แม้หนี้ท่วม-ขาดสภาพคล่อง

28.03.2024
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับหุ้น JKN หรือ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้หุ้น JKN ถูกพักการซื้อ-ขายมาจนถึงปัจจุบัน 

 

ล่าสุด JKN ได้ส่งงบการเงินเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 2.1 พันล้านบาท พลิกจาก 9 เดือนแรกที่มีกำไรสุทธิ 141.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของ JKN ล่าสุดนี้ ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณาสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 

 

  1. การขาดสภาพคล่องทางการเงินและการผิดนัดชำระหนี้

 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น JKN239A การผ่อนผันการชำระหนี้ รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ถือเป็นเหตุให้เกิดการผิดสัญญาหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ จำนวน 6 รุ่น Cross Default ตามข้อกำหนดสิทธิ นอกจากนี้ยังถือเป็นเหตุให้เกิดการผิดสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพและหนี้สินเงินกู้จากสถาบันการเงินด้วยเช่นกัน

 

ทำให้บริษัทต้องจัดประเภทหนี้สินหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหนี้สินเงินกู้จากสถาบันการเงิน เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทจึงมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมสำหรับงบการเงินรวมจำนวนเงิน 4,908.77 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 3,079.25 ล้านบาท 

 

  1. การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ก่อนจะมีการไต่สวนคำร้องเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 และนัดฟังคำสั่งในวันที่ 23 เมษายน 2567 

 

ด้วยเหตุดังกล่าวทั้งหมดจะส่งผลต่อการเรียกชำระคืนของหนี้สินโดยพลัน และอาจถูกฟ้องร้องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการจ่ายชำระหนี้สินจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางว่าจะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือไม่ ณ วันที่รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนธุรกิจ ตลอดจนการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบโดยวิธีการอื่นจากเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถสรุปผลได้

 

  1. การจัดหาเงินและสภาพคล่องเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อเนื่อง

 

บริษัทได้มีการวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ โดยคาดว่าจะมีกระแสเงินสดจากการวางแผนธุรกิจและการตลาดให้เติบโตจากธุรกิจ Commerce เน้นการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยใช้สื่อของเครื่องหมายการค้า Miss Universe ในการผลักดันและต่อยอดการขายเพิ่มผลิตภัณฑ์ 

 

แบรนด์ Miss Universe ปรับแผนการนำลิขสิทธิ์รายการไปหาประโยชน์กับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Miss Universe Organization ให้มากขึ้น ลดต้นทุนของธุรกิจโดยจ้างบุคคลภายนอก 

 

ทั้งนี้ การจัดหาเงินและสภาพคล่องเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อเนื่องขึ้นอยู่กับความสำเร็จของแผน และกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างช่วงปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและแผนกระแสเงินสด 

 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่า การจัดทำงบการเงินโดยเห็นว่ากิจการจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนั้นยังคงเหมาะสม เนื่องจากบริษัทสามารถทำการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการค้าตามปกติต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

โดยภาพรวมของสถานการณ์ข้างต้นมีผลกระทบและมีความเกี่ยวข้องกัน สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของ JKN ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

 

สำหรับงบการเงินปี 2566 ที่ JKN เปิดเผยล่าสุดนี้มีรายได้รวม 2.5 พันล้านบาท ลดลง 6.5% มีค่าใช้จ่าย 4.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 163.8%

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising