×

11 ธันวาคม 1946 – ก่อตั้งยูนิเซฟ (UNICEF)

โดย THE STANDARD TEAM
11.12.2022
  • LOADING...

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF ก่อตั้งขึ้นโดยสมัชชาสามัญแห่งองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1946 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กในยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จากจุดเริ่มต้นจวบจนวันนี้ UNICEF ยังคงให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา

 

UNICEF เริ่มงานในประเทศไทยใน พ.ศ. 2491 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัย และโภชนาการของเด็ก สนับสนุนโครงการเพื่อขจัดโรคร้ายในเด็ก โครงการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค และการจัดน้ำดื่มสะอาด และสุขอนามัยในพื้นที่ชนบท ตลอดจนการแจกจ่ายนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด และเกลือผสมไอโอดีน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising