×

เปิดรายชื่อ ‘บอร์ดสภาพัฒน์’ ชุดใหม่ ‘ศุภวุฒิ สายเชื้อ’ นั่งประธานคุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมประเทศ

14.02.2024
 • LOADING...
บอร์ดสภาพัฒน์

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ โดย ศุภวุฒิ สายเชื้อ ดำรงตำแหน่งประธานสภา คุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

 

 1. ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภา
 2. กงกฤช หิรัญกิจ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. วิษณุ อรรถวานิช กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8. สมประวิณ มันประเสริฐ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10. อารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. เอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือใคร?

 

‘สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ’ ประกอบด้วยประธานสภา 1 คน และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 15 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในทางเศรษฐกิจและสังคม ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอจำนวน 7 คน และกรรมการสภาโดยตำแหน่ง 7 คน ประกอบด้วย

 

 1. ปลัดกระทรวงการคลัง
 2. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 5. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 6. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 7. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

วาระดำรงตำแหน่ง

 

คราวละ 4 ปี ซึ่งหลังจากพ้นตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

 

อำนาจหน้าที่

 

 • กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก รวมทั้งจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 • เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และให้ความเห็น เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

 • เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และให้ความเห็น เกี่ยวกับแผนงานและโครงการพัฒนาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 • พิจารณาข้อเสนองบประมาณประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใช่บริษัทมหาชนจำกัด สำหรับสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจำนวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อการนี้ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย 

 • เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย ความเห็น หรือคำแนะนำได้เมื่อเห็นสมควร

 

บอร์ดสภาพัฒน์

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising