×

สธ. ตั้งเป้าลดการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น 30% ภายในปี 2568 หลังพบเยาวชนไทยเกือบ 3 แสนคน เป็นผู้ติดบุหรี่หน้าใหม่

20.06.2019
  • LOADING...
quit smoking goals

วันนี้ (20 มิถุนายน 2562) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง ‘Tobacco and Lung Health’ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย โดยภายในงาน นายแพทย์สุขุม เผยว่า ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายลดอัตราการบริโภคยาสูบลงอย่างน้อย 30% ในปี 2568 ตามเป้าหมายการลดการตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (The 9 global targets for NCD: 2025)

 

และเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอีก 15 ปีข้างหน้า หรือราว 2559-2573 ตามกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) นำไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายสูงสุด 3 ประการ คือ การลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ การลดปริมาณการสูบบุหรี่ต่อคน และการทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

 

โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2559-2562 เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ เน้นในกลุ่มเยาวชน เนื่องจากมีเยาวชนไทยประมาณ 2 ถึง 3 แสนคน เป็นผู้ติดบุหรี่หน้าใหม่ ทดแทนผู้สูบบุหรี่แล้วเสียชีวิตหรือเลิกสูบไป ซึ่งในอนาคตจะส่งผลให้มีผู้เจ็บป่วย ผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และกระทบภาคเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น

 

“สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือการพัฒนาการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสารงานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ การประเมินผล และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบ รวมถึงการสร้างและพัฒนานักวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการสูบบุหรี่ และสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้” นายแพทย์สุขุมกล่าว

 

ทั้งนี้ สาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยจำนวนกว่า 4 แสนรายต่อปี มาจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุดปี พ.ศ. 2560 พบประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ร้อยละ 19.1 จากจำนวนผู้สูบสูงถึง 10.7 ล้านคน และอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising