×

ปลัด มท. ออกหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ควบคุมการจำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมกัญชาในสถานที่ราชการ

โดย THE STANDARD TEAM
04.07.2022
  • LOADING...
กัญชา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปลัด มท.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

  • ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างความเข้าใจกับประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติตามหลักสาธารณสุข รวมทั้งข้อกำหนดประกาศหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น
  • ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชา-กัญชงเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตน รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย / ระเบียบ ในทางที่อาจส่งผลระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชา-กัญชง และมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชา-กัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตน
  • ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการปลูกและการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งนายอำเภอในพื้นที่ให้ทำประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาหรือกัญชงอย่างถูกกฎหมาย / ระเบียบ และหลักวิชาการการแพทย์ ตลอดจนโทษและภัยที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารในพื้นที่  
  • สอดส่องดูแลห้ามมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชงเกินมาตรฐานที่กำหนด อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising