Menu
196877

ผลวิจัยเผย ประชากรแมลงทั่วโลกลดลง มากกว่า 40% อาจสูญพันธุ์ภายในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า หวั่นกระทบระบบนิเวศโลก

12.02.2019
  • LOADING...

จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการลดจำนวนลงของประชากรแมลงทั่วโลกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Biological Conservation ระบุว่า ประชากรแมลงทั่วโลกกำลังมีแนวโน้มลดจำนวนลงอย่างมาก มากกว่า 40% ของสปีชีส์ทั้งหมดอาจสูญพันธ์ุภายในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ซึ่งกว่า 1 ใน 3 กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธ์ุ

 

โดยสัดส่วนของจำนวนแมลงต่อพื้นที่ลดลงราว 2.5% ต่อปี สาเหตุส่วนใหญ่มาจากที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติถูกทำลายทั้งจากการทำการเกษตรแบบเข้มข้นและการพัฒนาเมือง มลพิษทางอากาศ การใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโลกและห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

นอกจากแมลงจะเป็นแหล่งโปรตีนทางธรรมชาติแล้ว ยังเป็นตัวกลางสำคัญในการผสมเกสรดอกไม้และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยพืชป่ากว่า 80% อาศัยแมลงในการขยายพันธ์ุ ขณะที่ผู้บริโภคลำดับต่อไปอย่างเช่น นก กินแมลงเป็นอาหารมากถึง 60% การขาดแคลนแมลงในอนาคตอาจทำให้นกเหล่านี้หันมาบริโภคกันเองเพื่อความอยู่รอดได้ในที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR