×

สภาผู้แทนฯ เสียงข้างมากโหวตเห็นชอบงบประมาณปี 2563 ในวาระแรก

โดย THE STANDARD TEAM
19.10.2019
  • LOADING...
งบประมาณปี 2563

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบ 251 ไม่เห็นชอบ 0 งดออกเสียง 234 ไม่ลงคะแนนเสียง 1 ต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบต่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ในการพิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ตั้งกรรมาธิการพิจารณาต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising