×

ส.ว. ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 ด้วยคะแนน 179 เสียง ‘สุพัฒนพงษ์’ ตัวแทนรัฐบาล ยันจะใช้ประโยชน์สูงสุด

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2022
  • LOADING...
พรเพชร วิชิตชลชัย

วันนี้ (30 สิงหาคม) ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท โดยมีการลงมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระ 3 ด้วยคะแนนเห็นด้วย 179 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียง

 

ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมว่า ยังใช้รูปแบบเดิมในการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาก็เหมือนเดิมในทุกๆ ปี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้ พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่กระทรวงกำลังเผชิญอยู่

 

โดยเฉพาะหลังวิกฤตโควิดที่ไม่ควรมีงบประมาณในการจัดสร้างห้องเรียนแล้ว เพราะเด็กมีการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น แต่งบประมาณที่ต้องจัดสรรควรมุ่งเน้นไปที่การขยายโครงข่าย Wi-Fi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากกว่า เพื่อให้เด็กเข้าถึงข้อมูลความรู้ในโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

 

ขณะที่ สมชาย แสวงการ ส.ว. มีประเด็นที่เน้นย้ำในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณปี 2566 เพียงเรื่องเดียว คือการจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญในทุกหน่วยงาน แม้ว่างบประมาณที่จัดสรรในแต่ละปีจะเพิ่มขึ้น แต่หากการนำมาใช้ยังไม่โปร่งใส งบประมาณเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน

 

จากนั้น สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล ได้กล่าวขอบคุณ ส.ว. ที่ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งงบประมาณถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ยืนยันจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนสูงสุด

 

ส่วนข้อกังวลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รัฐบาลก็ให้ความสำคัญมากเช่นเดียวกัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแข่งขันสำหรับผู้ที่จะเข้ามาสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising