×

เลือกตั้ง 2566 : ทำไมเราต้องเลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2023
  • LOADING...
เลือกตั้ง 2566 ทำไมเราต้องเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีความสำคัญต่อคนไทยในฐานะประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เพื่อเลือกบุคคลให้เป็นตัวแทนเราเข้าไปทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และดูแลคุณภาพชีวิต รวมท้ังบริหารงบประมาณของประเทศ

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 ได้บัญญัติให้ ‘การเลือกต้ังเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย ต้องไปใช้สิทธิเลือกต้ังอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ’

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising