×

‘เด่นหล้า อินเตอร์’ ทุ่มงบ 600 ล้านบาท ขยายพื้นที่การเรียนรู้รองรับการเรียนยุคใหม่ Self-Learning ปั้นประชากรคุณภาพของโลก [PR NEWS]

โดย THE STANDARD TEAM
15.02.2022
 • LOADING...
‘เด่นหล้า อินเตอร์’ ทุ่มงบ 600 ล้านบาท ขยายพื้นที่การเรียนรู้รองรับการเรียนยุคใหม่ Self-Learning ปั้นประชากรคุณภาพของโลก [PR NEWS]

HIGHLIGHTS

5 mins. read
 • โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School ทุ่มงบกว่า 600 ล้านบาท ตอกย้ำอุดมการณ์เพื่อ ‘สร้างสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนักเรียนสำคัญที่สุด’ หรือ ‘Building for the Best’ ขยายอาคารเรียนเพิ่มพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย พร้อมปูพื้นฐานองค์ความรู้และทักษะเพื่อให้ทันต่อความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 • อาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดำเนินการก่อสร้างประกอบด้วย Auditorium ขนาดใหญ่ รองรับได้ 665 ที่นั่ง, IT Suite ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ iMac, Senior Library ห้องสมุดสำหรับเด็กมัธยม, Design Technology Suite, House Common Rooms, Art Studios และอื่นๆ
 • ตั้งเป้าหมายปั้นเยาวชนให้เติบโตเป็นประชากรคุณภาพของโลกด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษ อุปกรณ์การเรียนทันสมัย สิ่งอำนวยความสะอาดครบครัน เตรียมความพร้อมให้กับการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคต โดยเฉพาะในยุคดิสรัปชัน 

นับเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับการบริหารสถาบันการศึกษาในยุคที่ทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนไว อีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องปรับให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลอย่างเลี่ยงไม่ได้ที่แนวโน้มการลงทุนด้านการศึกษาของผู้ปกครองยุคใหม่จะต้องเปลี่ยนตาม  

 แต่สำหรับ โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School กลับมองเห็นโอกาสในการ ‘สร้างสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนักเรียนสำคัญที่สุด’ หรือ ‘Building for the Best’ จึงทุ่มงบกว่า 600 ล้านบาท ขยายอาคารเรียนเพิ่มพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายและตอบสนองต่อเป้าประสงค์แห่งการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ พร้อมปูพื้นฐานองค์ความรู้และทักษะทั้งฮาร์ดสกิลและซอฟต์สกิลให้นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวกับความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21  

 

ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School

 

ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School เผยว่า ยุคดิจิทัลดิสรัปชัน-โควิดดิสรัปชันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีการดำเนินชีวิต DBS มุ่งให้เด็กมีรู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดังนั้นทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะสำคัญ ได้แก่  

 

 • ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คิดอย่างสร้างสรรค์ ใส่ใจในนวัตกรรมใหม่ๆ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 • ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อัปเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดในการสื่อสาร 
 • ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ มีความเป็นผู้นำ 

 

ปี 2565 โรงเรียนนานาชาติ DBS จึงได้ประกาศทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนนานาชาติ โดยขยายเปิดการเรียนการสอนรองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (Year 11-13) อายุระหว่าง 14-18 ปี พร้อมจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้สามารถแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21

 

 

 

พื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ ตอบโจทย์การเรียนรู้ Self-Discovery และ Self-Learning

นิยามการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อนักเรียนของเรา (Building for the Best because You are the Best) ของ DBS ไม่ได้มุ่งเพียงขยายการเรียนการสอนรองรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น เพราะเหนือสิ่งอื่นใดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และสร้างการเติบโตให้กับนักเรียนยังอยู่ที่ ‘พื้นที่การเรียนรู้’ งบ 600 ล้านบาทที่ลงทุนเพิ่มในครั้งนี้จึงเน้นไปที่การออกแบบพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษโมเดลโรงเรียนเอกชน (British Independent School Curriculum) ประกอบไปด้วย 

 

 • Self-Discovery เพื่อให้เด็กสามารถค้นพบตัวตนได้ตั้งแต่ยังเล็ก ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนความรู้และกิจกรรมให้เด็กได้ทดลอง ทดสอบ และค้นหาความชอบและความถนัดของตัวเอง
 • Self-Learning ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กต่อยอดและพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน
   

ซึ่งอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ DBS กำลังสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานภายในเดือนกันยายนปีนี้ ได้แก่ Auditorium ขนาดใหญ่ รองรับได้ 665 ที่นั่ง, IT Suite ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ iMac, Senior Library ห้องสมุดสำหรับเด็กมัธยม, Design Technology Suite, House Common Rooms, Art Studios และอื่นๆ

 

ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้า เรียนรู้ และทำงานวิจัยด้วยตนเอง โดยเฉพาะนักเรียนชั้นโตสุดที่ตามหลักสูตรอังกฤษเรียกว่า Sixth Form พวกเขาจะได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองเหมือนกับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

 


ตั้งเป้าหมายปั้นเยาวชนให้เป็น ‘ผู้นำที่ครบเครื่อง’ รอบรู้รอบด้าน สร้างสรรค์ เป็นนักพัฒนา

โรงเรียนนานาชาติ DBS ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้กับการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคต โดยเฉพาะในยุคดิสรัปชัน 

 

“การปูพื้นฐานการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ยังเล็ก ทั้งพื้นฐานทางความรู้ที่แข็งแกร่งและทักษะชีวิตต่างๆ ที่พวกเขาพึงมี จะทำให้พวกเขาปรับตัวได้กับทุกความท้าทายในชีวิต ที่โรงเรียน DBS เรามีเป้าหมายให้นักเรียนของเราเติบโตเป็นผู้นำที่ดีของโลก หรือ Nurturing Great Global Leaders ซึ่งคำว่า ‘ผู้นำที่ดี’ หมายถึงบุคคลที่มีทักษะความเป็นผู้นำ รอบรู้รอบด้าน สร้างสรรค์ เป็นนักพัฒนา หรือเรียกว่า ‘ประชากรคุณภาพของโลก’ นั่นเอง” ผศ.ดร.ต่อยศ กล่าว  

 

 

ผศ.ดร.ต่อยศ ขยายความเป้าหมาย Nurturing Great Global Leaders ที่ว่านั้นจะเดินหน้าภายใต้ 5 เสาหลัก ได้แก่

 

 1. An Enhanced British Curriculum หลักสูตรอังกฤษแบบโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีชั่วโมงการเรียนในแต่ละวันที่ยาวนานกว่าโรงเรียนธรรมดา เรียกว่า Extended Day เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาค้นคว้าหาสิ่งที่ตัวเองชอบ ทำให้เด็กเรียนรู้ที่โรงเรียนได้มากขึ้น 
 2. Academic Excellence for All ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลักดันให้นักเรียนเข้าถึงหลักสูตรการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียนเป็นหลักสูตร 3 ภาษา คือ อังกฤษ ไทย และจีน 
 3. Entrepreneurship and Creative Thinking พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
 4. Thai Values in a Global Context ปลูกฝังพื้นฐานภาษา วัฒนธรรมไทย ทัศนคติต่อชุมชนและต่อโลก เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวให้สอดรับกับทุกบริบทของทุกที่ทั่วโลก เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่ยังคงคุณค่าความเป็นไทย
 5. Wellbeing and Sustainability ความเป็นอยู่ที่ดีและความยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับความอยู่ดีกินดีของนักเรียน รวมถึงบุคลากรโรงเรียน เพราะเราถือว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สอง 

 

Mr.Jonny Liddell ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ DBS

 

Mr.Jonny Liddell ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ DBS กล่าวเสริมว่า การศึกษาแบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษไม่ได้มุ่งเน้นด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ทั้งทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ และนวัตกรรมใหม่ ไปจนถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีทั้งองค์ความรู้เชิงวิชาการและความสามารถทางด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในทุกยุคทุกสมัย 

 

“การให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้เชิงลึกจะช่วยเปิดทักษะความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ซึ่งจะทำให้พวกเขาปรับตัวและเผชิญกับทุกความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน” Mr.Jonny Liddell กล่าว 

 

แนวโน้มการลงทุนด้านการศึกษาของพ่อแม่ยุคใหม่ เลือกลงทุนให้ลูกวันนี้ เพื่อปูทักษะรอบด้านตั้งแต่ยังเล็ก

เมื่อดูแนวโน้มทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป ทำให้เห็นถึงแนวโน้มการลงทุนด้านการศึกษาของพ่อแม่ยุคใหม่ จากที่เคยวัดค่าความสำเร็จจากคณะหรือมหาวิทยาลัยที่สอบติด เปลี่ยนเป็นเปิดใจและสนับสนุนให้เด็กค้นหาความถนัดของตนเอง  

 

ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS

 

ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS เผยว่า “แนวโน้มการลงทุนด้านการศึกษาของพ่อแม่ยุคปัจจุบันจะส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ เพราะมีความมั่นใจในการปูพื้นฐานให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งทางด้านธุรกิจและการใช้ชีวิต จากเดิมที่ส่งลูกเรียนโรงเรียนอะไรก็ได้ตอนเด็กๆ แล้วค่อยส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยดีๆ แต่ปัจจุบันต้อง ‘Invest Now’ เพื่อ ‘Harvest in the Future’ มองการลงทุนเรื่องการศึกษาให้ลูกวันนี้ เพื่อให้ลูกมีความรู้และทักษะรอบด้านตั้งแต่ยังเล็ก พอพวกเขาเติบโตจะเป็นบุคคลคุณภาพที่มีความเพรียบพร้อมในทุกด้าน และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูง”  

 

 

บทพิสูจน์ความสำเร็จ เกินครึ่งของนักเรียนสมัครใหม่มาจากการบอกต่อ

ข้อมูลจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติกว่า 200 แห่ง เป็นโรงเรียนระดับพรีเมียม 73 แห่ง หรือคิดเป็น 36% มีอัตราการเติบโตปีละ 9% เมื่อเทียบกับย้อนหลังไปประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาที่มีอัตราการเติบโตแบบดับเบิลดิจิตถึง 4 ปีซ้อน เรียกได้ว่าโรงเรียนนานาชาติของไทยเติบโตสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดคือ Word-of-Mouth หรือการบอกต่อ 

 

ผศ.ดร.ต่อยศ เผยว่า “กลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดของโรงเรียน DBS คือ การบอกต่อ นักเรียนใหม่ส่วนมากมาจากคนรู้จักแนะนำ ยิ่งทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เมื่อโรงเรียนนานาชาติมีตัวเลือกแยอะ เท่ากับว่าผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากเช่นกัน สำคัญที่สุดคือต้องโฟกัสที่ตัวเอง พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพราะนี่คือการลงทุนกับการศึกษาของเด็ก เป็นการลงทุนกับคน เราต้องการทำให้นักเรียนของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากโรงเรียน DBS”   

 

 

ตอกย้ำคติพจน์ ‘Always to Greater Things’ หรือการมีสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

นอกจากการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และการจัดการการให้บริการที่ดีแล้ว โรงเรียน DBS ยังสร้างวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันและการมีส่วนร่วม คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครอง เพราะเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน จึงเรียกสังคมในโรงเรียนว่า DBS Community และยังเป็นไปตามคติพจน์ของโรงเรียน ‘Semper Ad Maiora’ ในภาษาลาติน ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า ‘Always to Greater Things’ การมีสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

 

“การติดอาวุธให้เด็กๆ เพื่อพร้อมเผชิญความท้าทายกับโลกอนาคต คือการมอบการศึกษาที่ดีให้กับพวกเขา ให้พวกเขามีวัยเยาว์ที่แข็งแกร่งทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และทักษะ พวกเขาก็พร้อมที่จะรับมือกับทุกๆ สถานการณ์ นักเรียนของ DBS จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ ต้องเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพื่อเติบโตไปเป็นประชากรที่ดีให้กับประเทศชาติและประชากรคุณภาพของโลก” ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

FYI
 • โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School เป็นโรงเรียนในเครือของเด่นหล้ากรุ๊ป ปัจจุบันมี 2 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรเกษมและสาขาพระราม 5  
 • โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School สาขาราชพฤกษ์ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2560 บนพื้นที่รวม 60 ไร่ มีนักเรียนกว่า 600 คน และครูชาวอังกฤษกว่า 70 คน
 • ปัจจุบันเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Pre-EY ถึง Y13 (หรือเทียบเท่านักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี) พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้น Year 3 หรืออายุ 7 ปีขึ้นไปได้สอบชิงทุนการศึกษา 
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising