×

ชวนสำรวจ ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ แหล่งผลิตบุคลากรการแพทย์ชั้นนำของประเทศ แคมปัสใหม่ของรามาธิบดี [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
24.11.2022
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

4 MIN READ
  • ภายใน ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่แห่งแรกในเขตปริมณฑลฝั่งตะวันออก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คือแหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพของ ‘คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล’
  • ปัจจุบันเปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหลักสูตรความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
  • บนพื้นที่กว่า 450,000 ตารางเมตร ออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับพันธกิจ 4 ด้าน การบริการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจัย การบริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม และการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม 
  • พื้นที่รองรับพันธกิจด้านการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร และบุคลากรทางการแพทย์ เรียกว่า ‘Campus Life’ หรือ ‘ชีวิตวิทยาเขต’ 

รู้หรือไม่ว่า บนพื้นที่กว่า 319 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่แห่งแรกในเขตปริมณฑลฝั่งตะวันออก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่คนทั่วไปรู้จักในชื่อ ‘โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์’ ซึ่งเปิดให้บริการทางการแพทย์ครอบคลุมการรักษาแบบครบวงจรมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2560 ยังเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย  

 

 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ว่า ถือกำเนิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ จึงจัดตั้งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อบริการประชาชนในแถบจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น และขยายความสามารถในการรองรับผู้ป่วยให้ได้มากขึ้น  

 


“สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ก่อตั้งขึ้นด้วย 4 พันธกิจหลัก ได้แก่ การบริการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจัย การบริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม และการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จึงมุ่งสร้าง ‘โรงเรียนแพทย์ในฝัน’ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่มีศักยภาพเพื่อพันธกิจดังกล่าว” ศ.นพ.ปิยะมิตร กล่าว  

 

เรียนจริง ปฎิบัติจริง เพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีศักยภาพตัวจริง


ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มีการเรียนการสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหลักสูตรความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย โดยในปี 2564 ได้เปิดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หรือระดับชั้นพรีคลินิกที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นครั้งแรกอีกด้วย  


 

รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ กล่าวว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจัย การบริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม และการสืบสานศิลปวัฒนธรรม สำหรับการรักษาพยาบาล ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์รองรับผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 1,000 คน ในขณะที่เรามีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 3,000 คนต่อวัน ในส่วนของการศึกษาวิจัย มีศูนย์การเรียนรู้ 1 และ 2 หรืออาคารพรีคลินิก ซึ่งรองรับการเรียนการสอนของทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหลักสูตรความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย การออกแบบสถาบัน รวมทั้งโรงพยาบาล เน้นให้ตอบสนองต่อการศึกษาวิจัย และ Campus Life (ชีวิตวิทยาเขต) ซึ่งก็คือการใช้ชีวิตร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร และบุคลากรทางการแพทย์ มีแอปพลิเคชัน ‘C Life’ หรือ ‘CNMI Life’ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการ และการดำเนินชีวิต อาทิเช่น การจองห้องประชุม การจองรถรับส่ง การจองสนามกีฬาและศูนย์ฟิตเนส ในพื้นที่อาคารสันทนาการ เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเอื้อต่อการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้และสามารถเป็นที่พึ่งให้สังคมได้อย่างดียิ่ง”

 

สำหรับพื้นที่รองรับพันธกิจด้านการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร และบุคลากรทางการแพทย์ เรียกว่า ‘Campus Life’ หรือ ‘ชีวิตวิทยาเขต’  

 

 

“เราต้องการให้ที่นี่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกไปรับใช้ประชาชนทั่วประเทศ และเป็นพื้นที่ที่ทำให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข จึงให้ความสำคัญกับบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต อย่างการสร้างหอพักจำนวน 800 ห้อง รองรับทั้งบุคลากรการแพทย์และนักศึกษาได้มากกว่า 2,200 คน ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษาและเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่ดี” รศ.นพ.วิชาญ กล่าว 

 

ภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นอกจากจะมีโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย หอพักนักศึกษา ยังมีอาคารกายวิภาคคลินิก ศาลาประชาคม พิพิธภัณฑ์รามาธิบดี และอาคารนันทนาการ  

 

 

ทั้งนี้ การก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ และจินตนาการอย่างเต็มที่ จึงออกแบบภายใต้กรอบแนวคิด 4E ได้แก่ 

 

  • Education Reform สร้างโอกาสในการปฏิรูประบบการศึกษาและหลักสูตรใหม่
  • Excellent Living and Working Condition คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุด ระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย การออกแบบหอพักให้โปร่งโล่งและใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีอาคารนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกาย สร้างชุมชนของปัญญาชน และเป็นแหล่งเพาะบ่มปัญญาและการเรียนรู้อย่างแท้จริง
  • Environmentally Friendly ภูมิสถาปัตยกรรมที่ ‘เน้นความเป็นมิตรและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม’ เช่น มีการบำบัดน้ำเสียและนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ การจัดศูนย์ Power Plant ไว้อย่างเป็นสัดส่วนปราศจากเสียงรบกวนและควันพิษ การออกแบบทางคนเดินควบคู่กับถนน สนับสนุนให้มีการสัญจรโดยจักรยาน และไม่อนุญาตให้มีการใช้จักรยานยนต์ 
  • Energy Saving คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน โดย ‘มุ่งอาศัยการใช้พลังงานทางเลือกให้มากที่สุด’

 

และเพื่อให้การใช้ชีวิตร่วมกันเชื่อมโยงทุกชีวิตในวิทยาเขตจึงมีแอปพลิเคชัน ‘C Life’ หรือ ‘CNMI Life’ เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตั้งแต่การเดินทางภายในสถาบัน จองห้องประชุม จองรถรับส่ง หรือจองสนามกีฬาและศูนย์ฟิตเนส 

 

 

ทุกการ ‘ให้’ มีความหมาย


อย่างที่รู้กันว่าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยน้ำใจของคนไทยที่บริจาคมาทางมูลนิธิรามาธิบดีฯ นอกเหนือจากเงินที่นำไปก่อสร้างโรงพยาบาลและอาคารต่างๆ เงินบริจาคส่วนหนึ่งยังนำไปจัดสรรเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การรักษาและอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริงรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหุ่นฝึกการกู้ชีพขั้นสูง หุ่นจำลองสำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของโรคหัวใจและปอด มาช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกความเชี่ยวชาญด้วยการจำลองสถานการณ์การรักษาผู้ป่วยแบบเสมือนจริง  

 

 

หรือห้องเรียนกายวิภาคที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย อย่าง Anatomage Table โต๊ะผ่าตัดกายวิภาคเสมือนจริง ทำงานผ่านจอสัมผัสขนาดเท่าร่างกายมนุษย์ ให้ผู้เรียนสำรวจ ผ่าชำแหละและทำความเข้าใจกับระบบกายวิภาคในร่างกาย สามารถลอกผิวหนังและกล้ามเนื้อออกทีละชั้นเพื่อเผยให้เห็นอวัยวะต่างๆ ได้ หรือ zSpace AIO Pro และ zSpace Laptop เครื่องแสดงเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง 

 

รวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่นำไปช่วยรักษาผู้ป่วย เช่น ห้องธาราบำบัด ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส เครื่องซีทีสแกน และเครื่อง Digital Subtraction Angiography ห้องเรียน Simulation Center และหุ่นยนต์ฝึกเดิน ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์เพียงแห่งเดียวในเมืองไทยที่มี 

 

ถ้าคุณคือหนึ่งในผู้ที่เคยร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ แห่งนี้ รวมไปถึงบุคลากรการแพทย์ในอนาคตคือ ‘ผลลัพธ์แห่งการให้’ ของคุณนั่นเอง

ร่วมสานต่อการให้ไม่สิ้นสุดทาง www.ramafoundation.or.th
หรือโทร 0 2201 1111
LINE: @Ramafoundation

 

#สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ #โรงเรียแพทย์ในฝัน #รามาธิบดี #ผลลัพธ์แห่งการให้ #คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising