×

ประชาชนยื่นหนังสือสถานทูตญี่ปุ่น โต้แถลงการณ์ไทยภักดี

โดย THE STANDARD TEAM
08.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (8 กันยายน) ที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ พร้อมด้วย เอกชัย หงส์กังวาน และประชาชนจำนวนหนึ่งที่เรียกตนเองว่ากลุ่ม ‘คุณพระช่วย’ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

เรียน เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ปลายเดือนที่ผ่านมามีกลุ่มบุคคล 2 กลุ่มคือ คณะบุคคลเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และไทยภักดี ยื่นหนังสือต่อสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยต่อกรณีการแสดงความเห็นของ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต) 

 

กลุ่มเหล่านี้เรียกร้องต่อรัฐบาลญี่ปุ่นให้ดำเนินการละเมิดต่อ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ เช่น การห้ามเขาแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ไทย การเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเกียวโตปลดเขาออกจากตำแหน่ง การห้ามเขาบรรยายในสถาบันการศึกษา การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางความคิดกับนักศึกษาไทยในญี่ปุ่น การตรวจสอบเส้นทางการเงินของเขา และการไม่อนุญาตให้เขาพำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้เป็นการแสดงออกถึงการกดดันต่อรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ญี่ปุนอย่างไม่เหมาะสม เพื่อหวังแทรกแซงอำนาจอธิปไตยไทย จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง บุคคลเหล่านี้มักแอบอ้างสถาบันกษัตริย์ไทย เพื่อสั่งการให้ผู้อื่นมีความเห็นสอดคล้องต่อแนวคิด หรือก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเชื่อฟังและปฏิบัติตามสิ่งที่กลุ่มตนต้องการ โดยปราศจากความรับผิดชอบ ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบันกษัตริย์ไทย

 

นอกจากนี้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังมีความมุ่งร้ายต่อสถาบันด้วยการแอบอ้างสถาบันอย่างบ่อยครั้ง เพื่อหวังผลทางการเมืองหรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองอันสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบัน ขณะที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เช่น ญี่ปุ่นและไทย ลงมติรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 กำหนดให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติต้องเคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชนที่ได้ตราไว้ในปฏิญญานี้ เช่น การไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น

 

ด้วยเหตุนี้การแสดงความคิดเห็นของ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ จึงไม่ถือเป็นความผิด เขามิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง รัฐบาลและสถาบันญี่ปุ่นจึงไม่ควรตกเป็นเครื่องมือต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้อันหมายทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นอันยาวนานกว่า 130 ปี

 

ขณะที่บรรยากาศการแสดงออกที่หน้าสถานทูตวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความเรียบร้อย ส่วนการจัดกิจกรรมมีการชูป้ายและอ่านข้อความคัดค้านแถลงการณ์ของกลุ่มไทยภักดี พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อให้กำลังใจประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะแยกย้ายกลับ

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising