×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Content Creator

รายละเอียดงาน
1. ผลิตเนื้อหาและจัดทำรูปแบบการนำเสนอที่ตอบโจทย์กับทิศทางของงานที่ได้รับมอบหมาย
2. วิเคราะห์และนำเสนอแผนการพัฒนาคอนเทนต์ และรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบบทความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงขอข้อมูลต่างๆ มาผลิตเป็นคอนเทนต์ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีทุกสาขา
2. หากมีประสบการณ์ด้านการผลิตเนื้อหาในสื่อธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องธุรกิจสื่อ
4. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นและสถานการณ์ต่างๆ
5. มีทักษะในการผลิตเนื้อหาโดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น วิดีโอ คลิปสั้น งานเสวนา และอื่นๆ
6. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมทำงานนอกเวลาหากมีความจำเป็นของงานที่เร่งด่วน


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising