×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Content Creator (Social/Environmental)

รายละเอียดงาน
1. ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งในรูปแบบของงานเขียน และวิดีโอ ตามภารกิจข่าวที่ได้รับมอบหมาย เช่น สกู๊ปข่าว ถ่ายทอดสดพิเศษ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ลงพื้นที่ภาคสนาม ถ่ายทอดสด เปิดหน้ารายงานข่าว ประเมินสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
3. ประสานงานภายในทีมที่รับผิดชอบโปรเจกต์หรือคอนเทนต์ต่างๆ ตามที่ทีมได้รับมอบหมายได้
4. เรียบเรียง ตรวจสอบ ปรับปรุง คุณภาพและความถูกต้องของคอนเทนต์ที่รับผิดชอบ ก่อนส่งให้บรรณาธิการตรวจและอนุมัติขั้นสุดท้าย
5. ประสานงานกับแหล่งข่าว และสร้างเครือข่ายกับแหล่งข่าวในคอนเทนต์ที่รับผิดชอบ
6. ติดตามและสังเกต (Monitor) คอนเทนต์ที่ได้รับมอบหมาย และออกแบบรูปแบบและวิธีการนำเสนอเนื้อหา

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิตข่าวทั้งในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ
3. มีความรู้ ความสามารถ ในการวิเคราะห์ประเด็นและสถานการณ์ต่างๆ
4. มีความรู้ ความถนัด และความเชี่ยวชาญ ในประเด็นข่าวที่รับผิดชอบ เข้าใจประเด็นในเชิงสังคม (การศึกษา เมือง และอื่นๆ) และสถานการณ์เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม
5. มีความรู้ ความเข้าใจผู้ชม เพื่อออกแบบและพัฒนาการนำเสนอข่าวรูปแบบใหม่
6. หากมีประสบการณ์ด้านงานข่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising