×

มติ ครม. ไม่รับหลักการร่างแก้ประมวลแพ่งให้สมรสเท่าเทียมที่สภาเสนอ ให้เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ชี้มีหลักการใกล้เคียงกัน

โดย THE STANDARD TEAM
29.03.2022
  • LOADING...
มติ ครม. ไม่รับหลักการร่างแก้ประมวลแพ่งให้สมรสเท่าเทียมที่สภาเสนอ ให้เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ชี้มีหลักการใกล้เคียงกัน

วันนี้ (29 มีนาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้เห็นชอบให้ ครม. พิจารณาก่อนที่ ส.ส. จะพิจารณารับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยเป็นร่างที่ ส.ส. เสนอ ซึ่งมีสาระเป็นการกำหนดให้ชาย หญิง หรือบุคคล 2 คน ซึ่งเป็นเพศเดียวกันสามารถหมั้นหรือสมรสกันได้ตามกฎหมาย 

 

ในเรื่องนี้ ครม. เห็นว่ามีหลักการใกล้เคียงกับร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ.ฯ ที่ ครม. เห็นชอบไปแล้ว และครอบคลุมหลายมิติ 

 

โดยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเสนอ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

 

ครม. จึงมีมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกันพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของรัฐบาล ประกอบผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วเสนอ ครม. เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของ ส.ส. โดยเร็ว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising