×

รัฐบาลเศรษฐาเคาะแล้ว ครม. สัญจรนัดแรก จ.หนองบัวลำภู เหตุเพราะรายได้ประชากรต่อหัวต่ำที่สุดของประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
14.11.2023
  • LOADING...

วันนี้ (14 พฤศจิกายน) เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบการจัดประชุม ครม. ครั้งที่ 1/2566 โดย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นชอบกำหนดจัดประชุม ครม. ที่จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2566 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ ได้แก่ 

 

การแก้ปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน รวมทั้งมีการมอบหมายให้ ครม. ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  

 

นายกฯ ยังได้มอบหมายให้ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ต่อที่ประชุม ครม. นอกสถานที่ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ครม. สัญจร คืออะไร 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เรียกโดยทั่วไปว่า ‘ครม. สัญจร’ เป็นการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีในสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวัน สถานที่ และจังหวัดที่จะจัดประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นคราวๆ ไป 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จะทำให้รัฐบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดี โดยเฉพาะการกำหนดให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอในจังหวัดที่เป็นสถานที่จัดประชุม เป็นการให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของชาติได้สัมผัสกับประชาชนและต้นตอของปัญหาระดับรากหญ้าด้วยตนเอง 

 

นอกจากนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของรัฐบาล ที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและจัดสรรทรัพยากรของชาติ เพื่อท้องถิ่นของตนเอง การประชุมแต่ละครั้งคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติแผนงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาจังหวัดตามความต้องการของจังหวัดนั้นทุกครั้ง ซึ่งการอนุมัติแผนงานหรือโครงการต่างๆ ที่ว่านี้ย่อมมีงบประมาณที่ต้องจัดสรรพ่วงไปด้วย โดยเป็นการจัดสรรภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลและจังหวัดได้ร่วมกันกำหนดไว้ตั้งแต่ต้น

 

ทั้งนี้ ในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 โดยเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด

 

การประชุมครั้งนั้น ที่ประชุม ครม. มีมติสำคัญ 2 เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง ระนอง และสตูล) โดยที่ประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณ 494 ล้านบาท สำหรับโครงการเร่งด่วนที่จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และ ครม. เห็นชอบข้อเสนอของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านเยียวยา การท่องเที่ยว การเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐาน

 

ทำไมต้องเป็น ‘หนองบัวลำภู’

 

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 เศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างลงพื้นที่ที่จังหวัดหนองคาย ถึงแนวคิดการประชุม ครม. สัญจรนอกสถานที่ที่ปักหมุดจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นที่แรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีรายได้ประชากรต่อหัวต่ำที่สุดของประเทศ และเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญ เนื่องจากมีปัญหาภัยแล้ง รวมถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่หยั่งรากลึกมากในภาคอีสาน

 

ทั้งนี้ หากอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ระบุว่า จังหวัดหนองบัวลำภูมีอัตราค่าแรงอยู่ที่ 332 บาท อยู่อันดับ 11 จาก 12 ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร, ชัยภูมิ, ชุมพร, เชียงราย, ตรัง, ตาก, นครศรีธรรมราช, พิจิตร, แพร่, มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ระนอง, ราชบุรี, ลำปาง, ลำพูน, ศรีสะเกษ, สตูล, สิงห์บุรี, สุโขทัย, อำนาจเจริญ และอุทัยธานี ที่ประชากรในจังหวัดมีค่าแรงขั้นต่ำที่น้อยที่สุดในประเทศ 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising