×

ครม. เห็นชอบ แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 7,590 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
11.01.2022
 • LOADING...
กสศ.

วันนี้ (11 มกราคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 7,590.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,938.05 ล้านบาท เพื่อ กสศ. จะได้จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาต่อไป

 

สำหรับรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2566 ของ กสศ. แบ่งเป็น 9 แผนงานประกอบด้วย 

 

 • นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วงเงิน 372 ล้านบาท
 • พัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย-ภาคบังคับ วงเงิน 4,829.52 ล้านบาท
 • พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ วงเงิน 270 ล้านบาท
 •  จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ วงเงิน 90 ล้านบาท
 • พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล วงเงิน 403.13 ล้านบาท
 • ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ วงเงิน 952.29 ล้านบาท
 • ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ วงเงิน 350 ล้านบาท
 • สื่อสารขับเคลื่อนนโยบายและระดมความร่วมมือ วงเงิน 56.32 ล้านบาท
 • บริหารและพัฒนาระบบงาน เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 267.08 ล้านบาท

 

ขณะที่ผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบด้วย

 • เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการอุดหนุนเงิน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจำเป็น และเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาในทุกช่วงระดับชั้น และมีการพัฒนาตามศักยภาพ จำนวน 3,017,081 คนต่อครั้ง

 

 • เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 8,983 คน

 

 • เยาวชนและแรงงานนอกระบบการศึกษาได้รับการช่วยเหลือตามความจำเป็น หรือสนับสนุนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เหมาะสม จำนวน 25,000 คน

 

 • ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพทั่วถึง โดยเป็นครูหรือนักศึกษาครูจำนวน 23,983 คน และโรงเรียน 750 แห่ง 

 

 • รวมทั้งการได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และต้นแบบ สำหรับภาครัฐและสังคมใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising