×

ครม. อนุมัติงบ 104.87 ล้านบาท จัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 11-15 เม.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
20.02.2024
 • LOADING...

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์) เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งบกลาง 104.872 ล้านบาท กรณีฉุกเฉินเพื่อดำเนินการจัดงาน ‘Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567’ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำเสนอ 

 

โดยกำหนดจัดงานในเดือนเมษายน 2567 ที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อัตลักษณ์ 5 ภูมิภาคทั่วไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์และเฉลิมฉลองในโอกาสที่ UNESCO ประกาศให้สงกรานต์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เกิดรายได้ และผลักดันให้ไทยติด 1 ใน 10 สุดยอดเฟสติวัลของโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ สื่อมวลชนทั้งไทยและเทศ 

 

ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในงาน เช่น ขบวนรถพาเหรดสงกรานต์จากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย 16 จังหวัด 11 อุตสาหกรรม Soft Power (อาหาร, กีฬา, เฟสติวัล, ท่องเที่ยว, ดนตรี, หนังสือ, ภาพยนตร์, เกม, ศิลปะ, ออกแบบ และแฟชั่น), การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น โขน, รำมโนราห์, การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ลานสงกรานต์ 5 ภาค นำเสนอประเพณีสงกรานต์ในแต่ละภูมิภาค, การแสดงน้ำพุประกอบดนตรี, อุโมงค์น้ำ, ถังน้ำล้นยักษ์, การทำบุญตักบาตร, รดน้ำผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างสิทธิบัตร Intellectual Property Festival เพื่อเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 2 แสนคน สร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 3,125 ล้านบาท

 

ครม. เห็นชอบโครงการผลิตแพทย์ฯ 10 ปี ได้ 6.2 หมื่นคน

 

ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงการผลประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย และอนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 

 

สำหรับโครงการผลิตแพทย์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 37,234.48 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอโดยโครงการผลิตแพทย์ฯ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพรวม 9 สาขาวิชาชีพ 

 

โดยโครงการผลิตแพทย์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข และกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค ครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี 2568-2577 ซึ่งจะสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้ 62,000 คน โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568-2583 รวม 16 ปี

 

ขยายเวลาการยกเว้นหนังสือเดินทางคาซัคสถานถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติคาซัคสถานเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะสิ้นสุดโดยให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวออกไปอีกถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

 

จากข้อมูลสถิติของ ททท. ในช่วงวันที่ 25 กันยายน 2566 – 10 มกราคม 2567 มีนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานเดินทางมาประเทศไทยแล้วกว่า 68,824 คน และในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวคาซัคสถานเดินทางมาประเทศไทยกว่า 172,282 คน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เคยเดินทางเข้าประเทศไทย โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 75,080 บาทต่อคนต่อครั้ง จึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง

 

โดยยังได้มอบหมายหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามและประเมินผลกระทบจากการออกประกาศมหาดไทย (มท.) ฉบับนี้ภายหลังครบระยะเวลา 6 เดือนที่ประกาศไว้ ทั้งนี้ หากมีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ ให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเสนอ ครม. พิจารณายกเลิกประกาศ มท. ดังกล่าวต่อไปได้

 

ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 10 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้ 

 

 1. เชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. วัชรเดช เกียรติชานน ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. สยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

 1. พรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

 

 1. ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. สมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. สมภพ สมิตะสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising