×

‘2 IPO ใหญ่’ ประกาศความพร้อมเข้าตลาดหุ้นไตรมาส 3 ‘เบทาโกร’ โชว์กำไรไตรมาสแรกปีนี้พุ่ง 149%

07.06.2022
  • LOADING...
BTG-SCGC

เบทาโกรโชว์กำไรสุทธิไตรมาส 1/65 เติบโต 149% อานิสงส์ยอดขายเพิ่ม ขณะที่ราคาขายพุ่ง เตรียมเดินหน้าขายหุ้น IPO และเข้าตลาดหุ้นตามแผนหลังยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะที่เอสซีจี เคมิคอลส์ คาดเสนอขายหุ้น IPO ในไตรมาส 3 ปีนี้ หาก ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่ง

 

วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เบทาโกร หรือ BTG เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทมีการเติบโตแข็งแกร่ง ในไตรมาส 1/65 มีรายได้รวม 26,163.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิเติบโตสู่ระดับ 1,966.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


ปัจจัยหลักของการเติบโตมาจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการจากทุกกลุ่มธุรกิจที่ล้วนเพิ่มขึ้น และการเติบโตของอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีน ซึ่งโดยหลักเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีน เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ทั้งในประเทศและการส่งออก สัตว์ปีก ไข่ไก่ อาหารแปรรูป และเนื้อสัตว์แปรรูป ฯลฯ สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงการเติบโตของอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศและกลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

 

 

 

ส่วนความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุดบริษัทฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ บล.เกียรตินาคินภัทร และ บล.บัวหลวง และได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 500 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) โดยจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อ และ/หรือ ก่อสร้างฟาร์มและโรงงานแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ส่วนที่เหลือนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการ 

 

ทั้งนี้ เบทาโกรเป็นผู้นำนวัตกรรมอาหารครบวงจรชั้นนำในประเทศไทยที่มีการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (Vertically Integrated Business Model) ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Value Chain) โดยธุรกิจหลักแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

 

  1. กลุ่มธุรกิจเกษตร ประกอบด้วย การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์, ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์, อุปกรณ์และเครื่องมือฟาร์มที่หลากหลาย และการให้บริการห้องปฏิบัติการ  
  2. กลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีน ประกอบด้วย การผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ปลา แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงสุก ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์กึ่งปรุงสุก และผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน, ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และโปรตีนทางเลือก รวมถึงการทำฟาร์มเชิงพาณิชย์  
  3. กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร, อาหารสัตว์, การเพาะพันธุ์สัตว์, ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์, อุปกรณ์ฟาร์มและผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงสุกร, สัตว์ปีก, ไข่ไก่, เนื้อสัตว์แปรรูป และอาหารแปรรูป 
  4. กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย การผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง, ขนมขบเคี้ยวสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง 

 

เอสซีจี เคมิคอลส์ คาดขายหุ้น IPO ไตรมาส 3 

ด้าน กุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า บริษัทคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้น IPO ได้ประมาณไตรมาส 3 ปีนี้ หลังจากได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอให้ ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติไฟลิ่ง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน

 

โดย SCGC จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 3,854.68 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.2% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

 

ทั้งนี้ SCGC ยังคงยืนยันความตั้งใจในการกระจายหุ้น IPO สู่มือนักลงทุนรายย่อยให้ได้มากที่สุด โดยรูปแบบและวิธีการเสนอขายอาจใกล้เคียงกับการเสนอขายหุ้นของ SCGP ที่เคยเสนอขายหุ้น IPO ไปในปี 2563 

 

ทั้งนี้ SCGC ประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

  1. สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย (Olefins Chain in Thailand)
  2. สายธุรกิจไวนิล (Vinyl Chain)
  3. สายธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจโอเลฟินส์ในต่างประเทศ ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจบริการและโซลูชัน

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising