×

เคาะแล้ว! เบทาโกร กำหนดราคาขายหุ้น IPO ที่ 40 บาท/หุ้น เตรียมโรดโชว์ 5 ต.ค. นี้ เพื่อกำหนดวันเปิดจองสำหรับรายย่อย

04.10.2022
  • LOADING...

เบทาโกร หรือ BTG เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 40 บาทต่อหุ้น ที่ระดับ P/E 21.9 เท่า เปิดให้กลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท 10-17 ตุลาคม ส่วนนักลงทุนสถาบันจองซื้อ 20-25 ตุลาคมนี้ โดยวันที่ 5 ตุลาคม เบทาโกรจะจัดงานโรดโชว์ ซึ่งคาดว่าจะสรุปวันเปิดจองหุ้นสำหรับนักลงทุนทั่วไป

 

บมจ.เบทาโกร หรือ BTG เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ขณะนี้บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 434,800,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 40 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


สำหรับระยะเวลาการเสนอขาย ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2565

 

ส่วนผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศ (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่จองซื้อในประเทศ) นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ และผู้ลงทุนที่จองซื้อในต่างประเทศ (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่จองซื้อในต่างประเทศ) ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2565

 

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขายจำนวนรวมไม่เกิน 434,800,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 22.5% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

 

หาก ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 65,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 15.0% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ 

 

โดย บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะยืมหุ้นจำนวนไม่เกิน 65,200,000 หุ้น จากบริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อนำมาส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อ ซึ่งได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่จัดจำหน่าย และจะดำเนินการจัดหาหุ้นสามัญภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งมอบคืนให้แก่บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด

 

อย่างไรก็ดี จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) (ถ้ามี)

 

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยบริษัทในครั้งนี้ได้กำหนดราคาเสนอขายที่ 40.0 บาทต่อหุ้น โดยหากพิจารณากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 3,650,100,000 บาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,934,800,000 หุ้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 434,800,000 ‬หุ้น และไม่รวมกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 1.89 บาทต่อหุ้น และ P/E ประมาณ 21.2 เท่า 

 

นอกจากนี้ หากภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 2,000,000,000 หุ้น (บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 434,800,000 หุ้น และมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 65,200,000 หุ้น) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 1.83 บาทต่อหุ้น และ P/E ประมาณ 21.9 เท่า 

 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทได้เปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของบริษัทเทียบเคียงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 3 บริษัท ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ได้แก่ CPF, TFG และ GFPT 

 

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวอาจมีข้อแตกต่างบางประการจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สุกรและสัตว์ปีก ไข่ไก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเทียบเคียงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising