×

BREAKING: ศาลปกครองมีคำสั่งไม่คุ้มครองเลื่อนสอบ TCAS ให้สอบตามกำหนดการเดิม ชี้หากเลื่อนกระทบคนจำนวนมาก เหตุกระชั้นชิดเกินไป

โดย THE STANDARD TEAM
19.03.2021
  • LOADING...
BREAKING-NEWS

วันนี้ (19 มีนาคม) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาของ พรปวีณ์ พรทิพพิสุทธิ์ กับพวกรวม 6 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ และกลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 คน ที่ยื่นฟ้องกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), ที่ประชุมใหญ่อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ต่อศาลปกครองกลาง และขอให้ศาลสั่งเลื่อนการสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปี 2564 จากกำหนดการเดิมในวันที่ 27 และ 29 มีนาคมออกไปก่อน 1-2 สัปดาห์ หลังจากที่มีการสอบปลายภาคของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว

 

โดยศาลให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า การสอบ TCAS มีการกำหนดไว้ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 การสอบทักษะและทัศนคติและความถนัด ได้แก่ การสอบ GAT/PAT ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนโดยตรง ประเภทที่ 2 เป็นวิชาประเภทเนื้อหาได้แก่วิชา O-NET และวิชาสามัญซึ่งประเทศที่ 2 นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอบหลังจากเรียนในห้องเรียนครบหลักสูตรแล้ว ข้อเท็จจริงจึงยังไม่อาจพิจารณาได้ว่าการกำหนดปฏิทินการสอบตามคู่มือ TCAS ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป

 

อย่างไรก็ตามเมื่อโรงเรียนที่พรปวีณ์กับพวกศึกษาอยู่ ได้มีการจัดสอบปลายภาคเสร็จสิ้นก่อนมีการสอบ GAT/PAT กรณีนี้จึงรับฟังได้ว่า ในส่วนพรปวีณ์กับพวก อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเรียนในห้องเรียนจนครบหลักสูตรตามหลักการสำคัญของการสอบ TCAS ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2564 ในชั้นนี้จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าการกำหนดปฏิทินการสอบ TCAS ในส่วนที่เกี่ยวกับพรปวีณ์กับพวก น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

สำหรับปัญหาว่าหากศาลมีคำสั่งทุเลา จะเป็นปัญหาและอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะหรือไม่ เห็นว่าเมื่อมีผู้สมัครสอบรายวิชา GAT/PAT จำนวน 257,274 คน, รายวิชาสามัญจำนวน 175,003 คน และรายวิชาสอบ O-NET จำนวน 387,139 คน มีจังหวัดสนามสอบ 77 จังหวัด หน่วยสนามสอบสูงสุด 397 หน่วย และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบอีกไม่น้อยกว่า 20,000 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องเตรียมตัว ต้องเดินทาง ต้องหาที่พัก หากมีการเลื่อนสอบย่อมจะส่งผลกระทบต่อผู้จัดการสอบ ผู้เข้าสอบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ได้มีการจัดส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ TCAS มีจำนวน 80 สถาบัน จาก 156 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS ก็ได้มีการกำหนดการคัดเลือกต่อจากการคัดเลือกของ TCAS ซึ่งจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

 

รวมทั้งการแจ้งเลื่อนการสอบอย่างกระชั้นชิดก็ไม่อาจดำเนินการแจ้งได้อย่างทั่วถึงครบถ้วนภายในระยะเวลาที่จำกัด เพราะผู้เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก อันเป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐและแก่การบริการสาธารณะ

 

ดังนั้นเมื่อคำขอของพรปวีณ์กับพวกไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองในประการดังกล่าว จึงไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2564 จึงมีคำสั่งยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising