×

กรุงไทย จับมือ UNDP Thailand จัดค่ายเยาวชน สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์บ้านเกาะเต่า [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
29.12.2022
  • LOADING...

ธนาคารกรุงไทย จับมือ UNDP Thailand โดยโครงการ BIOFIN ร่วมสนับสนุนค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ BANN KOH TAO KIDS CAMP สร้างความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม และวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติพร้อมอนุรักษ์วิถีชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (BIOFIN) โดยมี นท พนายางกูร Youth Representative โครงการ UNDP BIOFIN ประจำเกาะเต่า แพรว-กวิตา วัฒนะชยังกูร ศิลปินร่วมสมัยระดับนานาชาติ เอริก โตบัว Prop Designer แห่งวงการ Upcycling และ สมบูรณ์ เกรียงไกร Stylist และ Prop Designer ร่วมแชร์ประสบการณ์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม BANN KOH TAO KIDS CAMP มุ่งเน้นการเสริมสร้างบทบาทเยาวชนนักอนุรักษ์ ด้วยการสร้างความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติรอบเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมความสามารถของชุมชนในการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด ผ่านกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนในรูปแบบค่ายปฏิบัติการนอกเวลาเรียน โดยใช้สื่อศิลปะและดนตรีในการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนสนุกกับการเรียนรู้ เน้นการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนแนวความคิด Zero Waste สอนการแยกขยะและการนำ Food Waste มาหมักเป็นปุ๋ยโดยปราชญ์ชาวบ้าน และกิจกรรมพิเศษ การลดขยะให้เป็นศูนย์แบบเป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยการ Upcycling เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความคิดสร้างสรรค์ นำขยะมาออกแบบภายใต้แนวคิด ECO Christmas และนำเสนอผลงานภายในงาน KOH TAO Christmas ECO Market ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Green Event โดยใช้วัสดุจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ (Reuse) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาโครงการต่างๆ ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ที่ธนาคารร่วมกับ UNDP Thailand โดยโครงการ BIOFIN และมูลนิธิรักษ์ไทย จัดขึ้นเมื่อปี 2563 โดยระดมทุนกว่า 2.7 ล้านบาท ด้วยการรับบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของธนาคาร เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็ก และช่วยเหลือคนในชุมชนเกาะเต่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และเงินบริจาคส่วนที่เหลือ นำไปดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกาะเต่ามาอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาเกาะเต่า ด้วยการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ UNDP BIOFIN โดยสร้างความผูกพันและความตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

 

#UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า #KohTao #BIOFIN #กรุงไทย #Krungthai

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising