×

มติที่ประชุม ส.ส. ไม่เห็นด้วย ให้เลื่อนญัตติขบวนเสด็จฯ ของก้าวไกลขึ้นมาพิจารณาก่อน ซีกรัฐบาลแก้เกมให้ขานชื่อลงคะแนน

โดย THE STANDARD TEAM
01.12.2021
  • LOADING...
assembly-of-house-of-representatives-011264

วันนี้ (1 ธันวาคม) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่… พ.ศ. … ซึ่งก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม วรรณวรี ตะล่อมสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ขอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลื่อนวาระการประชุมของวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกำหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระด่วน ภายหลังจากการลงมติญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร Entertainment Complex เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่ โดยมีสมาชิกให้การรับรองถูกต้อง

 

ทำให้ อรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้ลุกขึ้นแสดงความเห็น ไม่เห็นด้วย และมั่นใจว่าเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนญัตติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาก่อนที่ระเบียบวาระการประชุมกำหนด ซึ่งมีสมาชิกให้การรับรองตามข้อบังคับการประชุมเช่นกัน

 

จากนั้น นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส. จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ได้ลุกขึ้นเสนอให้ที่ประชุมลงมติว่า จะเห็นชอบตามที่พรรคก้าวไกลเสนอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมหรือไม่โดยวิธีการขานชื่อสมาชิกแบบรายบุคคล

 

ทำให้ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนั้นจะต้องขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นด้วยที่จะให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุมตามที่พรรคก้าวไกลเสนอหรือไม่ ด้วยวิธีการขานรายชื่อสมาชิกเป็นรายบุคคล

 

ทั้งนี้ปัจจุบันมี ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 475 เสียง และเพื่อให้ญัตติการขอเลื่อนได้รับการเห็นด้วย พรรคก้าวไกลจะต้องได้รับคะแนนเสียงในการขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุมเกินกึ่งหนึ่งในที่ประชุมคือ 238 เสียง    

 

ท้ายที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นด้วย 45 คะแนน ไม่เห็นด้วย 246 คะแนน งดออกเสียง 6 คะแนน เป็นอันว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้เลื่อนญัตติดังกล่าวของพรรคก้าวไกลขึ้นมาพิจารณาก่อน 

 

ขณะที่การลงมติเห็นด้วยมีเพียงพรรคก้าวไกล ในส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่ขานชื่อลงคะแนน โดยช่วงหนึ่ง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จังหวัดน่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นลงคะแนนว่า งดออกเสียง เพราะมองว่าการให้ขานชื่อลงคะแนน รบกวนสภาโดยไม่จำเป็น ขณะที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลลงมติไม่เห็นด้วยโดยพร้อมเพรียง 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising