×

เปิดฉากรัฐมนตรีการค้าอาเซียน หวังเจรจา RCEP ให้สำเร็จในปี 2562

23.04.2019
  • LOADING...

ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อมูลว่ากระทรวงพาณิชย์จัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายนนี้ ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าของอาเซียนครั้งแรกของปี 2562 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน

การประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้ ประกอบด้วย 3 ด้าน 13 ประเด็น ได้แก่

 

1. การเตรียมอาเซียนรับมืออนาคต เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรม การจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ 4IR การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย

 

2. ความเชื่อมโยง เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทั้ง 10 ประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การผลักดันเงินสกุลท้องถิ่น การจัดทำแผนการท่องเที่ยว

 

3. การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน การดำเนินความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพของอาเซียน เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนให้การรับรอง ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเห็นชอบต่อไป

ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้รับทราบความคืบหน้าการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ และ 6 คู่เจรจาคือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในบางเรื่องที่ยังติดขัด ซึ่ง RCEP ถือเป็นเป้าหมายหนึ่งใน 13 ประเด็นที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนต้องการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยจะมีการพูดคุยการหารือในที่ประชุมเพื่อขจัดอุปสรรคที่เป็นปัญหา เพื่อให้สมาชิกอาเซียนสามารถมีข้อสรุปร่วมกันในการไปพูดคุยกับประเทศคู่เจรจา โดยประเทศไทยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอินโดนีเซียในฐานะประเทศผู้ประสานงานเพื่อจัดตั้งการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีการค้าในปีนี้เพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงตามแผน

ขณะนี้ RCEP สามารถบรรลุข้อตกลงได้ใน 7 บทจาก 20 บท ส่วนที่เหลือ 13 บท เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การเยียวยาทางการค้า การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขัน และบทกฎหมาย ฯลฯ จะดำเนินการหาข้อยุติเสร็จทันภายในปีนี้ ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้ผู้นำอาเซียนเห็นชอบ จากนั้นแต่ละประเทศก็กลับไปทำรายละเอียด และจะสามารถลงนามได้ในปีหน้า

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • กระทรวงพาณิชย์
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories