×

เปิดรายชื่อประธานกรรมาธิการทั้ง 35 คณะ อย่างเป็นทางการ

โดย THE STANDARD TEAM
05.10.2023
 • LOADING...

วันนี้ (5 ตุลาคม) ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมกรรมาธิการสามัญนัดแรก ภายหลังจากการแบ่งโควตาเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) และส่งรายชื่อบุคคลที่จะนั่งใน กมธ. แต่ละคณะครบแล้ว โดยวันนี้กำหนดให้มีการเลือกประธาน กมธ. แต่ละคณะ

 

THE STANDARD เปิดรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะ ดังนี้

 

รายชื่อประธานกรรมาธิการ พรรคก้าวไกล 

 

พรรคเพื่อไทย

 

 1. กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ปปช.): ชูศักดิ์ ศิรินิล
 2. กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม: เทียบจุฑา ขาวขำ
 3. กมธ.การคมนาคม: ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
 4. กมธ.การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน: ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
 5. กมธ.การสาธารณสุข: นพ.ทศพร เสรีรักษ์
 6. กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร: ประเสริฐ บุญเรือง
 7. กมธ.การต่างประเทศ: นพดล ปัทมะ
 8. กมธ.การท่องเที่ยว: เอกธนัช อินทร์รอด
 9. กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (ปปง.): เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
 10. กมธ.การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม: ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์

 

พรรคก้าวไกล

 

 1. กมธ.การเกษตรและสหกรณ์: ศักดินัย นุ่มหนู
 2. กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ: ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
 3. กมธ.การทหาร: วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
 4. กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: อภิชาติ ศิริสุนทร
 5. กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน: พริษฐ์ วัชรสินธุ
 6. กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ: สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
 7. กมธ.การสวัสดิสังคม: ยังไม่มีการเลือกในวันนี้ (เลือกอีกครั้งวันที่ 11 ตุลาคม)
 8. กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ: รังสิมันต์ โรม

 

พรรคภูมิใจไทย

 

 1. กมธ.การศึกษา: โสภณ ซารัมย์
 2. กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ: มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
 3. กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย: ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
 4. กมธ.การแรงงาน: สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
 5. กมธ.การปกครอง: กรวีร์ ปริศนานันทกุล

 

พรรคพลังประชารัฐ

 

 1. กมธ.การกีฬา: ปริญญา ฤกษ์หร่าย
 2. กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ: สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
 3. กมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม: จักรัตน์ พั้วช่วย
 4. กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค: บุญยิ่ง นิติกาญจนา

 

พรรคประชาธิปัตย์

 

 1. กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา: ประมวล พงศ์ถาวราเดช
 2. กมธ.การตำรวจ: ชัยชนะ เดชเดโช

 

พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

 1. กมธ.การพลังงาน: วชิราภรณ์ กาญจนะ
 2. กมธ.การอุตสาหกรรม: อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
 3. กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน: สัญญา นิลสุพรรณ

 

พรรคประชาชาติ

 

 1. กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน: กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ

 

พรรคชาติไทยพัฒนา

 

 1. กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ: พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์

 

พรรคไทยสร้างไทย

 

 1. กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม: ฐากร ตัณฑสิทธิ์

 

หมายเหตุ:

 • กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน มีการตกลงร่วมกันว่าจะมีการแบ่งวาระการดำรงตำแหน่งประธานกับพรรคก้าวไกลคนละ 1 สมัย
 • กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มีการตกลงร่วมกันว่าจะมีการแบ่งวาระการดำรงตำแหน่งประธานกับพรรคก้าวไกลคนละ 1 สมัย

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

อ้างอิง:

 • THE STANDARD รวบรวมวันที่ 5 ตุลาคม 2566
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising