×

ประวิตรลงนามแต่งตั้ง 23 คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
17.08.2023
 • LOADING...
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ

วันนี้ (17 สิงหาคม) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 115/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ โดยเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของพรรค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเนื่องมาจากวิกฤตทางด้านต่างๆ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลก และนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ การครอบงำทางความคิด การสร้างทัศนคติ และการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจัยสำคัญทางการเมือง 

 

ทั้งนี้ ได้อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 ข้อ 17(1)(จ)(ช) จึงให้ยกเลิกคำสั่งพรรคพลังประชารัฐตามบัญชีแนบท้าย และให้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ดังนี้ 

 

 1. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการ
 2. ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า
 3. สันติ พร้อมพัฒน์ 
 4. วิรัช รัตนเศรษฐ
 5. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
 6. ไพบูลย์ นิติตะวัน
 7. ตรีนุช เทียนทอง
 8. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 
 9. พล.อ. กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์
 10. อภิชัย เตชะอุบล
 11. สกลธี ภัททิยกุล
 12. พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ
 13. มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
 14. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
 15. อุตตม สาวนายน
 16. สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
 17. พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ 
 18. นพดล พลเสน
 19. คณิศ แสงสุพรรณ
 20. ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
 21. ชาญกฤช เดชวิทักษ์
 22. วราเทพ รัตนากร 
 23. บุรินทร์ สุขพิศาล

 

ทั้งนี้ มีหน้าที่และอำนาจ คือ

 

 1. กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ของพรรคพลังประชารัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

 

 1. กำหนดบทบาท ท่าที และจุดยืนทางการเมืองของพรรค ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาพรรค บุคลากรของพรรค สมาชิกพรรค และการบริหารจัดการภายในพรรค เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ และเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน โดยให้สมาชิกพรรคและประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคอย่างเข้มแข็ง และเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยตรง

 

 1. ให้ความเห็นชอบ สั่งการ และติดตามประเมินผล กิจกรรมและแผนงานโครงการที่มอบหมายให้คณะกรรมการด้านต่างๆ ไปดำเนินการ รวมทั้งกิจกรรมของพรรคที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภาพรวม การดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคและประชาชน รวมทั้งการสร้างความนิยมทางการเมือง ไปจนถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 

 1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค

 

 1. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising