×

‘XPG’ เตรียมงบ 10 ล้าน ลงทุน ‘คริปโตเคอร์เรนซี’ เพื่อต่อยอดธุรกิจ ยันไม่เก็งกำไร

22.10.2021
  • LOADING...
xpg

คณะกรรมการ บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล หรือ XPG อนุมัติเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ลุยลงทุน ‘คริปโตเคอร์เรนซี’ หวังหาประสบการณ์ต่อยอดธุรกิจของกลุ่ม ย้ำไม่เล่นเก็งกำไร

 

วันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร XPG รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้เริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา หาประสบการณ์ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ได้ประสงค์จะเน้นลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรหรือสร้างผลตอบแทน

 

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และอยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลกับ ก.ล.ต.

 

เบื้องต้น บริษัทจะเริ่มเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโตเคอร์เรนซี เป็นจำนวนมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว เป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องนี้

 

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามวงเงินดังกล่าวจะมีขนาดรายการของธุรกรรม เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดเท่ากับ 0.12% โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

 

บริษัทจะมีขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 9.15% ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ อย่างไรก็ดี ก่อนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลข้างต้น บริษัทจะดำเนินการและพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการและกลไกบริหารจัดการความเสี่ยง ความพร้อมของระบบงานและบุคลากร การศึกษาวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะลงทุน และมาตรการในการติดตามการลงทุน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียน และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญอย่างถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising