×

สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม มูลนิธิโตโยต้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน มอบทุนสนับสนุนประจำปี 2566 [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
27.09.2023
  • LOADING...
มูลนิธิโตโยต้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

เป็นประจำทุกๆ ปีที่มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ซึ่งดำเนินงานมายาวนานกว่า 31 ปี ได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชน มอบโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพชีวิตของใครหลายๆ คน ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย หยิบยื่นโอกาส ขับเคลื่อนสังคม ตลอดจนร่วมสร้างอนาคตของประเทศไทยให้มั่นคงสู่ความยั่งยืน โดยล่าสุดได้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2566 แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรสาธารณกุศล รวมมูลค่า 17,550,000 บาท ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ณ Toyota ALIVE บางนา งานนี้ได้รับเกียรติโดย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย กลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมงาน 

 

“มูลนิธิฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรามีส่วนช่วยเหลือด้านการศึกษาเด็กและเยาวชนให้กับสังคมไทยมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษานั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต”  

 

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าว ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญอีกว่าการมอบทุนสนับสนุนให้กับองค์กรต่างๆ ที่ทำประโยชน์ย่อมจะเป็นการทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเมื่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนนำวิชาความรู้ที่เล่าเรียนไปประกอบอาชีพ สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัว ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ก็จะสามารถทำหน้าที่ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ และเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป  

 

มูลนิธิโตโยต้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

 

ร่วมแรง…ร่วมใจ

พันธกิจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนด้วยการมอบโอกาส และ ‘สร้างคน’

ตลอดเวลาร่วม 31 ปี ที่มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงมอบโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพ จึงได้มีการปฏิบัติพันธกิจดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งสมาคมและสถาบันการศึกษาภายในประเทศมากมาย ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ฯลฯ ในการสนับสนุนและทำกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ อันจะนำไปสู่การยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไปในอนาคต ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการ ‘สร้างคน’ ผ่าน 3 แนวทางหลักๆ ได้แก่

 

  1. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ในทุกระดับชั้น ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และผู้พิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  3. ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

มูลนิธิโตโยต้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

 

พิธีมอบทุนในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทว่าสิ่งที่น่าสนใจและน่าพูดถึงมากเป็นพิเศษในปีนี้ คือมูลนิธิฯ ได้มีการเพิ่มเติมมอบทุนการศึกษาสำหรับการส่งเสริมฝีมือแรงงานวิชาชีพ ทั้งในส่วนของทุนอาชีวศึกษา และทุนพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมมือเร่งส่งเสริมการพัฒนางานภาคอุตสาหกรรม และภาคสาธารณสุข อันสอดคล้องกับแนวทาง ‘อุตสาหกรรมใหม่’ (New S-Curve) และการผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ตามแนวทางของรัฐบาล ซึ่งหลายๆ คนน่าจะทราบกันบ้างแล้วว่าทั้ง 2 อุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นถูกตั้งเป้าให้เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต นี่จึงเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนผู้เล็งเห็นความสำคัญและเป็นแรงหนุนเพื่อให้ประไทยของเราขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ได้เป็นอย่างดี 

 

มากไปกว่านั้นในปีนี้ มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่เด็กและเยาวชนที่กำลังเติบโตในวัยเรียนควรได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ จึงได้มีการเพิ่มเติมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

 

มูลนิธิโตโยต้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย กลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

สำหรับรายละเอียดขององค์กรต่างๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปี 2566 นี้ เป็นจำนวนรวมแล้วทั้งสิ้น 17,550,000 บาท  ได้แก่ 

 

 

โตโยต้า สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม

 

มูลนิธิโตโยต้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

น้องๆ เยาวชนแชร์ความรู้สึก กล่าวขอบคุณที่ได้รับทุนสนับสนุน

 

ไฮไลต์อีกอย่างภายในงานมอบทุนสนับสนุนประจำปีนี้ อยู่ที่นักเรียน-นักศึกษาจากทุกสถาบันจำนวนหลายสิบชีวิตที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ และเดินทางมาร่วมพิธี ทุกคนต่างถือโอกาสนี้ขอบคุณกรรมการของมูลนิธิฯ ที่ได้มอบโอกาสดีๆ ในชีวิตให้ เป็นภาพบรรยากาศที่แสนซาบซึ้งน่าประทับใจ โดยในจำนวนนั้นหลายคนได้แชร์ความรู้สึกให้ฟังในทำนองคล้ายๆ กันว่า

 

“ทุนของมูลนิธิโตโยต้าช่วยให้เราได้สานฝัน ทั้งยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนและการดำเนินชีวิตให้กับพวกเราและครอบครัวได้มากจริงๆ เรามีความซาบซึ้งและรู้สึกขอบพระคุณมากๆ และในฐานะที่เราเป็นผู้ได้รับก็อยากจะตอบแทนโอกาสดีๆ ที่เราได้รับกลับไป เราจะตั้งใจเรียน ทำให้ฝันของเราและครอบครัวเป็นจริง โดยจะไม่ลืมเป็นคนดี เพื่อที่จะสามารถตอบแทนและเป็นผู้ให้ตอบแทนสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคมได้บ้าง”  

 

มูลนิธิโตโยต้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

มูลนิธิโตโยต้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

มอบทุนสนับสนุนให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ 

เป็นจำนวนทั้งสิ้นถึง 17,550,000 บาท

 

มูลนิธิโตโยต้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมตัวแทนจากองค์กรผู้รับทุน

 

จากรอยยิ้มของเด็กๆ และเยาวชนทุกคนที่เราได้เห็นในวันนี้ พิสูจน์ว่าการที่มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้ทุ่มเทช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอด 31 ปีนั้นช่วยให้เด็กและเยาวชนที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลของไทยจำนวนไม่น้อย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เหมาะสม และเท่าเทียม จนสามารถเติบโตด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ละคนได้รับการสนับสนุนโอกาสพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นบุคลากรคุณภาพ และต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันมอบสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม ร่วมกันเป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาประเทศตามกำลังความสามารถของตน ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละแรงกำลังของพวกเขาเหล่านี้ย่อมจะรวมกันเป็นแรงกระเพื่อมไปสู่การยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยของเราให้เข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน สมดังพันธกิจและสโลแกนของมูลนิธิฯ ที่กล่าวว่า​ ‘โตโยต้า สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม’ อย่างแท้จริง

 

มูลนิธิโตโยต้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

 

#มูลนิธิโตโยต้า #โตโยต้าสานโอกาสสร้างรอยยิ้ม #มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising