×

ไทยสร้างไทยยื่นร่าง พ.ร.บ.บำนาญประชาชน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือน เพิ่มคุณภาพชีวิต-หมุนเวียนเศรษฐกิจ

โดย THE STANDARD TEAM
04.08.2022
  • LOADING...
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

วันนี้ (4 สิงหาคม) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมแกนนำพรรค ดร.โภคิน พลกุล, ต่อพงษ์ ไชยสาส์น และคณะ นำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำนาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ ยื่นต่อ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อริเริ่มในการเสนอร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

คุณหญิงสุดารัตน์ระบุว่า โดยหลักการของพรรคไทยสร้างไทย คนไทยทุกคนจะต้องได้รับการดูแลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนแก่ พรรคไทยสร้างไทยได้เล็งเห็นความจำเป็นในการดูแลผู้สูงวัยอย่างจริงจัง เพราะประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) อย่างเต็มขั้นในปี 2565 และคาดว่าประเทศไทยจะขยับขึ้นเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper Aged Society) หรือมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุประมาณ 20% ในปี 2574 ซึ่งผู้สูงวัยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนและมีสุขภาพไม่แข็งแรง

 

ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอนโยบายบำนาญประชาชน เพื่อให้เป็นเครื่องมือเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย โดยเราต้องดูแลผู้สูงวัยให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง จะปล่อยให้ประเทศไทยมีแต่คนแก่ที่อ่อนแอและยากจนอย่างในปัจจุบันไม่ได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงวัยทั้งของรัฐและครอบครัว ตลอดจนจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะคนทำงานหารายได้จะลดลง 

 

จึงเป็นที่มาของการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท และเงินดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ถึง 4 ด้าน 

 

  1. ทำให้ผู้สูงวัยมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

 

  1. นโยบายดังกล่าวจะมีโครงการในการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะช่วยลดค่ารักษาพยาบาลและประหยัดงบประมาณแผ่นดิน และผู้สูงวัยจะสามารถกลับไปทำงานได้ รวมทั้งจะมีโปรแกรมในการส่งเสริมศักยภาพในการทำงานให้กับผู้สูงวัย (Reskill/Upskill)

 

  1. เป็นการลดภาระลูกหลาน โดยเฉพาะคนในวัยทำงาน ทำให้ลูกหลานสามารถตั้งตัวได้

 

  1. เป็นการเพิ่มกำลังซื้ออย่างมโหฬาร ทำให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก พร้อมสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย 

 

จากเงินบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทที่ผู้สูงอายุจะใช้ในการจับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนอย่างมหาศาล เงินจากโครงการบำนาญประชาชนจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้

 

ด้าน ดร.โภคินกล่าวถึงหลักการและเหตุผล โดยระบุว่านโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ที่รัฐต้องดูแลผู้สูงวัยให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ซึ่ง 3,000 บาทต่อเดือน มาจากฐานของการที่รัฐต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่เหนือเส้นแบ่งความยากจนที่ประมาณเดือนละ 2,700-2,800 บาท ดังนั้น หลังจากสภาตรวจสอบความชอบของร่างกฎหมายซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 วันแล้ว ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันเข้าชื่อ โดยสามารถลงชื่อผ่านเว็บไซต์ของทางรัฐสภา ซึ่งมั่นใจว่าจากการเดินสายพบปะพี่น้องประชาชน ทุกคนต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น และมั่นใจว่าจะใช้เวลาไม่นาน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising