×

‘ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์’ ตั้ง บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษา ยื่นไฟลิ่งเข้าตลาด ขายหุ้น IPO 109.3 ล้านหุ้น

22.07.2021
  • LOADING...
บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์

บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ หรือ TFM ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ และผู้นำในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของคนไทย ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขาย IPO จำนวน 109.30 ล้านหุ้น ระดมทุนเพื่อลุยธุรกิจอาหารสัตว์น้ำในภูมิภาคเอเชียผ่านบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียและปากีสถาน โดยแต่งตั้ง บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

บรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TFM กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ และผู้นำในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของคนไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำของกลุ่ม บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TU ผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลก ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจอาหารสัตว์น้ำที่เติบโตตามความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย 

 

ปัจจุบัน TFM มีกำลังการผลิตรวม 280,000 ตันต่อปี โดยมีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าหลักของบริษัท ได้แก่ โปรฟีด (PROFEED), นานามิ (NANAMI), อีโก้ฟีด (EGOFEED), แอควาฟีด (AQUAFEED) และดี-โกรว์ (D-GROW) เป็นต้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

 

  1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารกุ้ง โดย TFM เป็นหนึ่งในผู้นำในกลุ่มตลาดอาหารกุ้ง มีส่วนแบ่งการตลาดอาหารกุ้งประมาณ 17% ของปริมาณอาหารกุ้งไทย (สิ้นปี 2563)   

 

  1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารปู) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. อาหารปลาทะเล เช่น อาหารปลากะพง และปลาเก๋า เป็นต้น 2. อาหารปลาน้ำจืด เช่น อาหารปลานิล และปลาดุก 3. อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน สำหรับการอนุบาลลูกปลา และ 4. อาหารกบ โดย TFM เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในกลุ่มตลาดอาหารปลากะพง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลาที่มีราคาจำหน่ายและอัตรากำไรค่อนข้างสูงกว่าอาหารปลาประเภทอื่นๆ มีส่วนแบ่งการตลาดอาหารปลากะพงประมาณร้อยละ 24 ของปริมาณอาหารปลากะพงไทย (สิ้นปี 2563) 

 

  1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์บก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. อาหารสุกร 2. อาหารสัตว์ปีก ได้แก่ อาหารไก่ อาหารเป็ด และอาหารนกกระทา โดยบริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอาหารสัตว์บกในช่วงปลายปี 2561 และปริมาณการขายอาหารสัตว์บกของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผลเป็นที่น่าพอใจ

 

นอกจากนี้ TFM ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศที่อุตสาหกรรมสัตว์น้ำมีศักยภาพในการเติบโต ในขณะที่บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและความพร้อมทางด้านบุคลากรและแหล่งเงินทุนของบริษัท และยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคเอเชีย โดยเริ่มจากประเทศอินเดีย และขยายไปยังปากีสถานและอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจและรับรู้รายได้ได้ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ และภายในสิ้นปีนี้ ตามลำดับ

 

พิเชษฐ สิทธิอํานวย กรรมการผู้อํานวยการ บล.บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า TFM ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อ ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เรียบร้อยแล้ว

 

ปัจจุบัน TFM มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 พันล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 820 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 410 ล้านหุ้น 

 

TFM จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 109.3 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 90 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) จำนวน 19.3 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 21.9% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ 

 

เงินระดมทุนจะใช้สำหรับขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำในประเทศอินโดนีเซียและปากีสถาน ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories