×

Work-Life Balance

24 กรกฎาคม 2018

Gen Y กับการเลือกซื้อคอนโดฯ เมื่อที่อยู่ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ แต่ Work-Life Balance ก็ต้องดีด้วย [Advertorial]

Generation Y หรือคนที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1981-2000 หรือ พ.ศ. 2524-2543 ปัจจุบันอายุราวๆ 18-37 ปี คือกลุ่มเป้าหมายที่นับเป็นกำลังซื้อในปัจจุบัน เพราะเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดของโลกในตอนนี้ และหลายบทความมีการรวบรวมข้อมูลและพูดถึงพฤติกรรมของคนเจนวายไว้มากมาย พอสรุปได้คือเป็นกลุ่มที่ต้องการสิ่งที่แตกต่าง มีความเป็นตัวตนชัดเจน และมักจะเลือกสิ่งต่างๆ ท...

Close Advertising