×

Uncensored

8 กรกฎาคม 2019

บรรยากาศในงานศิลปะ Uncensored ไร้ขอบเขต ไร้กรอบปิดกั้นเสรีภาพ

นี่คือภาพบรรยากาศภายในงานศิลปะ Uncensored โดย Headache Stencil, October29 และ Special Guest เพื่อใช้ศิลปะในการแสดงออก   การเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านพ้นไปของคนไทย ถูกขนานนามว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีราคาแพง ทั้งมูลค่าที่เป็นตัวเงินจากค่าใช้จ่ายที่เสียไป รวมถึงมูลค่าที่ไม่อาจวัดเป็นตัวเงิน แต่ทว่าประชาชนกลับต้องจ่ายผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นมู...