×

Sound of the Soul

Sound of the Soul
22 กรกฎาคม 2022

Sound of the Soul นิทรรศการชวนเงี่ยหูฟังเสียงของกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านงานวิชวลอาร์ตและแสงไฟ

การพูดถึงกลุ่มคนชาติพันธุ์และปัญหาความเหลื่อมล้ำอาจไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่การพูดถึงพวกเขาให้พวกเรา ‘รู้จัก’ มากขึ้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็สามารถทำได้ เมื่อเดินเข้าไปสัมผัสนิทรรศการใหม่ Sound of the Soul ที่จัดแสดงอยู่ในหอศิลปกรุงเทพฯ ด้วยตัวเอง จึงคิดได้ขึ้นมาทันทีว่านี่คือการนำเสนอ ‘เสียง’ ของกลุ่มชาติพันธุ์ในรูปแบบที่เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ต้องอยา...

Close Advertising