×

Platform Economy

Platform Economy… คำตอบของระบบเศรษฐกิจไทยที่ให้โอกาสเท่าเทียมกัน?
10 เมษายน 2021

Platform Economy… คำตอบของระบบเศรษฐกิจไทยที่ให้โอกาสเท่าเทียมกัน?

“Information is liberating” -- Kofi Annan   การปฏิวัติข้อมูลข่าวสารกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะทำให้คนในระบบเศรษฐกิจทราบถึงความต้องการและข้อจำกัดของอีกฝ่าย จึงนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เกิดประโยชน์สูงสุด อาจกล่าวได้ว่าข้อมูลข่าวสารสามารถ ‘ปลดปล่อย’ ให้คนออกจากข้อจำกัดเพื่อแสวงหาคุณภาพช...
4 พฤษภาคม 2018

LINE เผย Business Connect เนื้อหอมโต 5 เท่า ตอกย้ำพลังแพลตฟอร์ม กลุ่มธนาคารกรูใช้งาน

LINE ดัน Business Connect รุกตลาดดิจิทัล เติบโต 5 เท่าจากต้นปี 2560 กลุ่มแบงก์กรูใช้งาน ยกไทยพาณิชย์เป็นต้นแบบแอ็กเคานต์   นรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและสื่อโฆษณา LINE ประเทศไทยให้ข้อมูลว่า LINE ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้สื่อสารการตลาดขององค์กรต่างๆ เพราะเป็นที่นิยมของคนไทย ซึ่งโซลูชัน Business Connect เพิ่งเปิดตัวเมื่...


X
Close Advertising