×

KPMG 2022 CEO Outlook

KPMG 2022 CEO Outlook
13 ตุลาคม 2022

ซีอีโอทั่วโลกคาดเศรษฐกิจโลก ‘ซบเซาเล็กน้อย’ ในช่วงสั้นๆ และจะฟื้นในระยะ 3 ปี

ผลสำรวจ 2022 CEO Outlook ซึ่งจัดทำโดย KPMG ที่สำรวจความคิดเห็นจากซีอีโอ 1,300 คนทั่วโลก พบว่ามากกว่า 8 ใน 10 ส่วนของซีอีโอ คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยกว่าครึ่งคาดว่าจะไม่รุนแรงและเป็นระยะเวลาสั้นๆ และจะฟื้นตัวในระยะเวลา 3 ปี    การสำรวจ KPMG 2022 CEO Outlook ซึ่งสอบถามซีอีโอมากกว่า 1,300 คนจากองค์กรที่ใหญ่ที่...

X
Close Advertising