×

Grave of the Fireflies

18 เมษายน 2018

30 ปี Grave of the Fireflies จากอดีตถึงปัจจุบัน สงครามยังคงพรากชีวิตไม่รู้จักจบสิ้น

มีความจริงชนิดหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของสงคราม คือจิตใจอันแหลกสลายยิ่งกว่าของประชาชนบริสุทธิ์ที่ต่างก็ต้องเผชิญชะตากรรมที่ตัวเองมิได้ก่ออย่างไม่มีสิทธิ์เลือก   เช่นเดียวกับขณะที่นั่งดูภาพยนตร์แอนิเมชัน สุสานหิ่งห้อย (Grave of the Fireflies) ทุกนาทีที่ผ่าน มันเหมือนว่าชีวิตที่เคยถูกใช้ไปอย่างราบเรียบกำลังถูกกะเทาะเปลือกอ...