×

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

21 ตุลาคม 2019

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์ และย...
21 ตุลาคม 2019

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์   ...
เจ้าคุณพระสินีนาฏ
24 กันยายน 2019

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่คลองบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี

วันที่ 24 กันยายน เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่คลองบ้านใหม่ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการฯ และประชาชนจ...
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
26 สิงหาคม 2019

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยพระบรมราชานุญาต

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ได้เผยแพร่ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยพระบรมราชานุญาต’ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยสารสำคัญ 2 ส่วนคือ พระบรมฉายาลักษณ์และภาพถ่าย กับ ประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ...
29 กรกฎาคม 2019

โปรดเกล้าฯ สถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาฏ เป็นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ความว่า    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผ...