×

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่คลองบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี

โดย THE STANDARD TEAM
24.09.2019
  • LOADING...
เจ้าคุณพระสินีนาฏ

วันที่ 24 กันยายน เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่คลองบ้านใหม่ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการฯ และประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ

 

การนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเปรมประชากร-เยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการกําจัดวัชพืชในพื้นที่ และการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพบําบัดน้ําเสีย โดยผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นผู้บรรยาย

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏ

 

จากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จัดเก็บผักตบชวาในคลองเปรมประชากร และคลองบ้านใหม่โดยล่องเรือไปทางทิศเหนือ ชมการสาธิตการทํางานของเรือกําจัดผักตบชวาของกรมชลประทาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการขนส่งวัชพืชจากเรือเก็บผักตบชวาข้ึนบนฝั่ง

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ

 

จากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อเก็บผักตบชวาแล้วล่องเรือลงมาทางทิศใต้คลองบ้านใหม่ดูการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดูการวางแพลูกบวบป้องกันขยะเข้าใต้ถุนบ้านของราษฎร เสร็จแล้วขึ้นจากเรือ เยี่ยมชมโรงครัวพระราชทานและการรับประทานอาหารของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สมควรแก่เวลาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏ

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories