×

วันอานันทมหิดล

9 มิถุนายน 2023

9 มิถุนายน – วันอานันทมหิดล

9 มิถุนายนของทุกปี ตรงกับวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อให้ชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษา โดยจากพระราชปรารภของพระองค์ซึ่งมี...
วันอานันทมหิดล
9 มิถุนายน 2022

9 มิถุนายน 2565 – วันอานันทมหิดล

9 มิถุนายนของทุกปี ตรงกับวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เพื่อให้ชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษา โดยจากพระราชปรารภของพระองค์ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า ‘ทรงต้องการให้มห...
9 มิถุนายน 2020

9 มิถุนายน – วันอานันทมหิดล

9 มิถุนายนของทุกปี ตรงกับวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เพื่อให้ชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษา โดยจากพระราชปรารภของพระองค์ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า ‘ทรงต้องการให้มห...
9 มิถุนายน 2019

9 มิถุนายน – วันอานันทมหิดล

9 มิถุนายนของทุกปีตรงกับวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เพื่อให้ชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษา โดยจากพระราชปรารภของพระองค์ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “ทรงต้องการให้มหา...

Close Advertising