×

9 มิถุนายน – วันอานันทมหิดล

โดย THE STANDARD TEAM
09.06.2023
  • LOADING...

9 มิถุนายนของทุกปี ตรงกับวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อให้ชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษา โดยจากพระราชปรารภของพระองค์ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า ‘ทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน’ ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวแก่วงการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังมีการศึกษาด้านการแพทย์อยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันช่วยอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ช่วยเหลือและป้องกันรักษาให้ห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

 

ในวันอานันทมหิดลของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ซึ่งประดิษฐานหน้าอาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน, พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในวันอานันทมหิดล, การดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising