×

กล้านรงค์ จันทิก

กล้านรงค์ จันทิก
8 มิถุนายน 2021

กมธ. องค์กรอิสระฯ ส.ว. เสนอใช้เลือกตั้งแบบ Primary Vote ในการเลือกตั้ง ส.ส. สมัยหน้า ลดผูกขาดทางการเมือง

วันนี้ (8 มิถุนายน) กล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา (ส.ว.) นำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)โดยกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วแก่ที่ประชุมวุฒิสภา   กล้านรง...
15 กุมภาพันธ์ 2018

สนช. ผ่านข้อบังคับจริยธรรมตัวเองแล้ว สมาชิกยื่นลาไปประกอบธุรกิจ ไม่ถือว่าเบียดบังเวลาราชการ

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ลงคะแนนเสียงเห็นชอบร่างข้อบังคับประมวลจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 160 ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 6 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง กำหนดประมวลจริยธรรม สนช. ส่วนหนึ่งตามประมวลจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมให้โอกาส สนช. ที่เอาเวลาไปประกอบธุรกิจเบียดบังเวลาราชการ หากยื่นใบลาจะ...


X
Close Advertising